Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 BESLUIT.
zedelijk ontaarde bewoners des Lands, dan over regtschape-
ne, verstandige, vrome onderdanen het bestuur in handen
hebben, en in het midden der eersten of der laatsten ver-
keeren. Herinnert er hen aan, hoe naar het getuigenis der
geschiedenis van alle eeuwen, de giftige planten der onge-
hoorzaamheid en des opstands, uit drabbige poelen der on-
wetendheid en der zedelijke onreinheid het overvloedigst zijn
ontsproten en tot rijpheid gekomen. Rekent hun voor, welke
aanmerkelijke sommen de Staat voor het toekomende aan ar-
men-, aan tucht-, aan strafinrigtingen van allerlei aard
besparen zal, wanneer zij zich met Christelijke milddadig-
heid over de veriatenen ontfermt, en met wijsheid de vuile
bronnen stopt, waaruit tot hiertoe de meeste traagheid, be-
delarij, dieverij en andere misdaden zijn voortgevloeid. (*)
(*) net geslacht der dieven, zegt VinocQ, wij moeten het erkennen, is
veel grooter 5 dan men zulks gemeenlijk onderstelt, cn hier spreken wij
slechts van diegenen, welke openlijk de strafwetten des Lands overtreden;
dit zelfde is het geval met de oorzaken , die de misdaden voortbrengen,
en alleen met derzelver opsomming zou men een lijvig boekdeel kunnen vul-
len^ wij zullen hier dus slechts aanhalen:
» Het gebrek aan opvoeding.
x> Schier alle dieven van beroep komen uit den schoot des volks voort.
Waarom ? Het is niet moeijelijk , op deze vraag een antwoord te vinden.
» De lieden der lagere volksklassen verlaten gemeenlijk (behoudens eenige
weinige uitzonderingen) des morgens hunne woning , om zich aan hunnen
arbeid te begeven, en keeren daarin des avonds terug, blootelijk om te
avondmalen en zich tot slapen neer te leggen. Diegenen onder hen, welke
kinderen hebben , laten deze den geheelen dag op straat loopen, en kun-
nen niet weten , wat zij gedaan of wat zij geleerd hebben. En als zij op
deze wijze handelen , dan geschiedt zulks geenszins uit onverschilligheid;
want zij hebben hunne kinderen lief de lieden des volks; maar zij geloo-
ven , dat het voor hunne gezondheid beter is hen te laten loopen, dan hen
op te sluiten j overigens zijn zij getroffen door de van tijd tot tijd zich herha-
lende voorbeelden van ongelukken^ die aan de kinderen overkomen^ welke
door hunne ouders alleen in eene kamer worden gelaten, en in dit op-
zigt is het welligt moeijelijk , hunne handelwijze te wraken.
» Aldus aan zichzelven overgegeven , zonder anderen gids dan hunnen eigen