Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT. 69
onzer eeuw en van ons geslacht. » Daarom gij menschen-
vrienden!" zegt de geachte Schrijver van het straks aange-
haalde: Iets, waarmede wij deze afdeeling, tot bevestiging
van het aangevoerde, eindigen, » die den onschatbaren zegen
der Bewaarscholen regt duidelijk kent, verspreide overal berig-
ten van derzelver noodzakelijkheid voor huiselijk en maatschap-
pelijk geluk. Biedt uwer Regeringen smeekschriften en voor-
slagen aan, en bestormt met uwe dringende aanzoeken alle
magthebbenden en aanzienlijken. Bidt en bezweert hen, dat zij
krachtig medewerken, en met u de handen in een slaan, om
eene inrigting in het groot tot stand te brengen, waarin,
als in eenen lusthof des Heeren, zich deugden zullen ontwik-
kelen, die, helaas! onder onze Christenen, schoon met het
goddelijk licht der waarheid bestraald, maar al te veel ont-
breken. Roept in naam uwer kinderen, in naam van het
opkomend geslacht, in naam der menschheid, ja van alle
volgende eeuwen hen, die het bestuur in handen hebben,
of eenige magt uitoefenen, of met genoegzame middelen ge-
zegend zijn, — roept ze allen op, om der bedoelde zaak
hunne gansche opmerkzaamheid te wijden, voor derzelver
bevordering alle kracht in te spannen. Wijst hen op het
edele en groote doel, met de bewaringsinrigtingen verbon-
den , cn legt den vollen, rijken zegen bloot, dien zij moeten
aanbrengen. 'Maakt het met klem van redenen duidelijk,
hoeveel beter een volk aan de wijze wetten van den Staat
gehoorzamen en tot de welvaart des algemeenen Lands mede-
werken zal, indien het van deszelfs teedere kindschheid af,
naar verstand en hart, met hooger licht bestraald en met eene
heilige zucht voor het goede bezield, geleerd heeft. God te
vreezen en de Overheid te gehoorzamen. Drukt het diep in
aller harten, welk een hemelsbreed verschil het is, of zij
eenmaal in de toekomst over eene massa van ruwe, trage.