Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
PKEDIKANTEN, ONDERWIJZERS EN ARMBESTUREN. 67
duur en in 't algemeen te verminderen, dan door zich de
kleinen aan te trekken, en ze van hunne teederste levensjaren
af op te voeden tot werkzame, verstandige en brave men-
schen. Want, op enkele uitzonderingen na, zijn gebrek aan
eene verstandige opvoeding en aan eenen werkzamen en vro-
men geest de voornaamste oorzaken van de heerschende ar-
moede onder de geringste volksklassen.
De Armverzprgers kunnen alzoo nimmer doeltreffender aan
hunne verhevene roeping beantwoorden en duurzamer nut ver-
spreiden , dan door zich de arme jeugd ernstig aan te trekken.
Bovendien zullen zij, door de ouders van de zorg hunner kinde-
ren voor den dag te ontslaan, aan deze eene ruimer gelegenheid
verschaffen, om hunnen tijd te kunnen besteden tot den arbeid,
waardoor het lot van vele onder hen in het oog loopend zal
worden verbeterd. Menige moeder immers wordt door hare
kleine kinderen buiten staat gesteld, om geregeld in of bui-
ten'shuis voor den kost te arbeiden. Voordeelig zal deze zorg
ook werken op het lot van die kinderen, welke veelal een gere-
geld onderwijs derven, omdat zij gedurig genoodzaakt wor-
den op hunne kleine zusjes of broertjes te passen, waardoor
hunne opvoeding derhalve meestentijds in 't oog loopend wordt
verwaarloosd. Hier en daar zoude de Bewaarschool ook kun-
nen strekken tot eene geheele verzorging van jeugdige weesjes,
waarvoor op het land zelden gestichten bestaan. Dit zoude
voordeelig voor de Inrigting en tevens heilzaam voor zulke
beklagenswaardige kinderen kunnen worden. Waarlijk, de
Armbesturen kunnen het oprigten van Bewaarscholen niet
genoeg bevorderen, als zij met vrucht willen streven, om
de armoede te verminderen, in stede van die te vermeerde-
ren, dat het geval zal blijven, als men alle'e'n blijft werken om
ouders, die het noodig hebben, door geld of brood, of wei
door beide te ondersteunen en de kleine kinderen aan hun lot
y