Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HULP VAN DE BURGERLIJKE BESTUREN, ENZ. 6l
devolle zorg voor hunne kleinen in eene welingerigte Bewaar-
school noodwendig moet opleveren; als mannen van beschaving
niet ophouden, hunnen invloed bij de meestgegoede ingeze-
tenen dienstbaar te maken tot het verwerven van ondersteu-
ning: zouden de zwarigheden, die het oprigten van eene
zoodanige school in deze en gene dorpen in den weg staan,
dan niet op te heffen zijn? Wij gelooven ja, vooral, wan-
neer men eenige der aanzienlijkste ingezetenen vooraf in de
gelegenheid kan stellen, om eene goede Bewaarschool te
bezoeken, ten einde zich van het nut derzelve te kunnen
overtuigen. En heeft men het zoo ver gebragt, dat er op
het een of ander dorp reeds eene zoodanige inrigting is tot
stand gekomen, dan volgen ook spoedig meerder dorpen;
want het goede, dat de Bewaarschool schenkt, en de gun-
stige gevolgen, die zij dadelijk bij de kinderen openbaart
opzigtelijk de opvoeding, maken haar al spoedig zeer gun-
stig bekend: deze zijn hare beste aanbevelingen.
Door een matig schoolgeld te bepalen voor hen, die in
staat zijn dit te kunnen betalen, voor de rijkeren wat meer,
voor de mindergegoeden wat minder, en voor de armen,
als het kan, eene kleinigheid, kan men de uitgaven, die
de onderhouding van de inrigting veroorzaakt, merkelijk ver-
ligten, terwijl men door eene jaarlijksche collecte, ten voor-
deele der Inrigting, ligtelijk ook veel kan bijbrengen tot het
bestrijden der onkosten.
Voorts verdienen de fondsen voor zulke inrigtingen door
de Armbesturen ondersteund te worden.
Zy verdienen dit niet alleen, omdat een Armbestuur zijne
zorgen zoowel tot de geestelijke als de ligchamelijke verzor-
ging beide der arme kleinen moet uitstrekken, maar ook, om-
dat er geen middel bestaat, om den nood der armen op den