Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
PREDIKANTEN, ONDERWIJZERS EN ARMBESTUREN. 65
in de gewigtigste jaren huns levens. Ieder Dorps-onder-
wijzer weet het immers bij ondervinding, hoe het óp het
land, met de eerste opvoeding van de kleinen, in verre wég
de meeste huisgezinnen, gelegen is; welke dieps — dikwijls
onuitwischbare — indrukken eene gebrekkige en verderfelijke
opvoeding te lande in het gemoed der kinderen van twee tot
i^y/jaren te weeg brengt, en welke moeite ook hier moet
aangewend worden, om ook een klein gedeelte dier vastge-
wortelde gebreken uit te roeijen; ja, hoe veel moeite het
hem zelfs kost om de kleinen ook eenigermate beschaafd te
leeren spreken, vooral als het voorbeeld der huiselijke op-
voeding hier bestendig in strijd is met dat der schoolopvoe-
ding. En dan kan men bovendien ook gemakkelijk nagaan,
hoe weinig tijds een Onderwijzer, die zijnen kinderen in de
veelal korte en afgebrokene schooljaren nog zoo wat lezen,
schrijven en rekenen wil leeren, kan besteden aan die ont-
bolstering, hoe noodzakelijk deze dan ook moge worden ge-
adht om menschen te vormen.
Voorzeker, er is geen ander en beter middel dan de Be-
waarschool, om ook den Onderwijzer van het land in staat
te stellen, met voordeel te werken op de beschaving zijner
leerlingen, en mede niet, om den Christen-leeraar het ge-
wigtig werk bij zijne jeugdige catechisanten vruchtbaar te
helpen maken. De Ouden hebben het reeds geleerd, dat de
beschaving van een volk moet uitgaan van het kind; laten
wij deze waarheid niet over 't hoofd zien!
En als men het aangevoerde nu aan de voornaamste inge-
zetenen van een dorp duidelijk maakt; als men hun doet
gevoelen, welke gezegende gevolgen eene verstandige en lief-
ßchoele wereld cr op, dan lian bet dikwerf eerder verbrijzeld dan Slechts
gewijzigd worden. Menig vergrijsd booswicht zon eerder door een auto da fé,
dan door een zendeling te bekeereri zijn. Jean Paul.
5