Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HULP VAN DE BURGERLIJKE BESTUREN, ENZ. 6l
tci' venvoesting van zedelijkheid en godsvrucht, willen hel-
pen stoppen? zoude men, om de zedelijke en godsdienstige
beschaving te bevorderen, uitzien naar vreemde oorden, en 't
geen wat voor onze voeten ligt, waarover onze adem uitgaat,
over 't hoofd zien ? Dit ware onvergeeflijk.....
Zonder de vestiging van zoodanige Vereenigingen vreezen
wij, dat eene algemeene oprigting van Bewaarscholen, hoe
noodzakelijk die ook moge zijn, hoezeer zij ook aan het hoofd
van alle Weldadige inrigtingen verdienen gesteld te worden,
nog lang tot de zoogenoemde vrome wenschen zal verblijven.
God verhoede dit!......
Maar zoude men dan niets zonder eene zoodanige Veree-
niging kunnen doen? Gewisselijk ja! — Behoeven wij hier
te wijzen op Zwolle, Deventer, Leeuwarden, Amsterdam,
Rotterdam, Groningen enz.!
Neen, hoe wenschelijk wij het oprigten van eene Vereeni-
giiig, als even bedoeld, ook vinden, om spoedig en doelma-
tig het doel in dezen te bevorderen, zoo is echter zonder
dezelve den weg niet geheel afgesneden, om hier en daar Be-
waarscholen op te rigten. Wij hebben er straks op bl. 48 en
verv. van gesproken, hoe veel belang de Staat dient te stellen
in het tot stand brengen van dezelve: zoude een Burgerlijk
Bestuur, vereenigd met het Plaatselijk Toezigt op het on-
derwijs, de beeren Predikanten en Schoolonderwijzers overal
onoverkomelijke zwarigheden ontmoeten, om in dezen tot
het doel te geraken, als zoodanig Bestuur en zij, die het-
zelve ondersteunen, met ernst het goede willen?
Zeker niet! — In steden, waar men het goede wil, zal
men althans veel geringer zwarigheden ontmoeten dan op
het land. Daar vermag een ijverig Bestuur, dat steeds het
goede van den burger beoogt, veel; daar vindt zoo iets ligt