Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o VEREENIGIMG VAN OUDERLIJKE WELDADIGHEID.
schijnbaar onmogelijke mogelijk wordt gemaakt; hoe de Ne-
derlanders door hunne menigvuldige Vereenigingen steeds eene
eendragt wisten te ontwikkelen, die hen in staat stelde —
en ook alle'e'n konde in staat stellen, — om hunne onder-
linge belangen, zonder vreemde hulp, te bevorderen, dan ge-
wis wordt men gedrongen, om ook van zoodanige Vereeni-
gingen hier veel goeds te verwachten.
En hoe gemakkelijk valt het, zulk eene inrigting in eene
Provincie in het leven te roepen! Eenige werkzame, kundige
en edele mannen vereenigen zich in de hoofdstad slechts tot
dit doel. Zij stellen voorloopig eenige regelen op het pa-
pier, waaruit men het doel der Vereeniging kan leeren ken-
nen, en de middelen, welke men daartoe in 't werk verlangt
te stellen. — Men voegt daarbij uitnoodigingen tot deelne-
ming, en verspreidt die in iedere Gemeente. De Commissien
van Toezigt op het onderwijs, de Gemeente-Besturen, de
Christen-Leeraars, Geneesheeren, Schoolonderwijzers enz.
worden uitgenoodigd, om deel in de Vereeniging te nemen
en hun' invloed aan te wenden bij de goede ingezetenen,
minder met de zaak bekend, om hulp en ondersteuning te
erlangen. Inzonderheid worden de Christen-Leeraars ver---
zocht, van den kansel het gewigt der zaak toe te lich-
ten en het volk tot ondersteuning op te wekken. Welke
woorden kunnen van die heilige plaats gepaster gesproken
worden tot het volk dan deze: ontfermt u over de kinderen
en helpt hen het Koningrijk Gods beërven? — En zouden
zulke pogingen zonder goede gevolgen blijven? Men geeft
zoo veel tot het verspreiden van den Bijbel, zoo veel om
in vreemde afgelegene oorden het Evangelie bekend te maken
cn heidenen tot aanneming van dezelve te bewegen; zoude
men dan zijne eigene kinderen vergeten? zoude men niet de
bronnen die in ons midden, helaas! zoo zorgwekkend vloeijen