Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HIWHPiiEai
54 HULP EN ONDERSTEUNING
bittere armoede eu het beschermen der hulpelooze kindsch-
heid? O waar de wil ernstig en goed is, daar voorzeker
lean men bergen van zwarigheden verzetten; daar vermag
men inderdaad veel. En zouden wij van de Nederlandsche
Regering eenen anderen geest mogen verwachten?
Ware het echter, dat 's Lands Regering langs geenerlei
wegen tot het verschaffen van stoffelijke ondersteuning konde
komen, toch zal het haar niet aan den goeden wil ontbre-
ken , om door zedelijke middelen het daarstellen van bedoelde
inrigtingen aan te moedigen? Er is wel geen twijfel aan,
of zij zal gaarne de belangstelling in de zaak bij het volk
willen helpen opwekken en den ijver der gewestelijke en
stedelijke Besturen willen aanmoedigen, om mede te arbei-
den aan de vermeerdering dier inrigtingen? Dit mogen wij
te eerder verwachten, omdat de bevordering van de bescha-
ving der lagere standen, — wij kunnen het niet te dikwijls
herhalen, — ook voor den Staat eene eerste behoefte is, om
zijne stoffelijke en zedelijke belangen te bevorderen.
Niet toch de prachtige muren en schitterende daken van
een gebouw bewijzen ons, dat hetzelve op hechte grondsla-
gen is opgetrokken, maar de duurzame fondamenten zelve.
Geen Staat kan roemen op duurzaamheid en bloei, waar
het der lagere volksklassen ontbreekt aan genoegzame ver-
standelijke beschaving en eenen goeden zin voor vlijt en
deugd.
Wat wij eindelijk mede van het allei'grootste gewigt reke-
nen, is, dat bedoelde inrigtingen, als zijnde tevens voorbe-
reidingsscholen voor het Lager Onderwijs, zoo spoedig mo-
gelijk, even als de Lagere Scholen, onder het opzigt van
het Gouvernement worden gesteld, opdat Aq Schoolopzieners,
Stedelijke Commissien van Onderwijs en Plaatselijke Toe-
zigt op het Onderwijs op dezelve even naauwkeurig mogen