Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HET GOUVERNEMENT,
Ste middel — geld — zal kunnen vinden, hel zal dan loch-
■wel niet geacht kunnen worden, ten eenenmale buiten mag-
ie te zijn stoffelijke hulp te verschaffen, waar die noodig is.
Hoe zeer men thans ook van alle kanten naar hezuinigin-^
gen — Ie regt of te onregt — moge verlangen, nooit heeft
het volk van Nederland gewenscht, dat de stoffelijke midde-
len, ter bevordering van waarachtige verlichting en bescha^
ving, tot heil van de opvoeding zijner kinderen, besteed,,
zouden verzwakken of verminderen.
Het zoude ontaard mogen genoemd worden, indien het
zulks konde willen. Ware het ook slechts allée'n, dat da
Hooge Regering te gemoet kwanie in het verschaffen van
doeltreffende gelegenheden tot het aankweekm van goede
Onderwijzers en Onderwijzeressen voor bedoelde Scholen
en tot het bestrijden van de kosten, die hierdoor werden
veroorzaakt; of ook, wanneer zij te gemoet kwame in het
bezoldigen van de Hoofdonderwijzers en Hoofdonderwijzeres-
sen, aan. die Scholen geplaatst of nog te plaatsen, hoe veel
goeds deed zij dan al niet ten behoeve van bedoelde inrig-
tingen! — Veel goeds zoude zij ook reeds voor de heilige
zaak doen, wanneer zij overal, waar men eene Bewaarschool
verlangde op te rigten, maar door gebrek aan geldelijke
ondersteuning daarvan weerhouden wordt, in eens en voor
eens hulp te verschaffen. En wanneer de Hooge Regering
thans ook al niet bij magie ware, geldelijke ondersteuning
te verleenen, om mede te arbeiden aan de verwezenlij-
king van de billijke en dringende wenschen van zoo vele
vrienden van het Vaderland en der menschheid, zoude er
'lan aan geene besparing van uitgaven meer te denken vallen
omtrent inrigtingen enz. waaraan ons Vaderland en het
volk veel minder behoefte heeft dan aan goede Bewaarscho-
len? Zou de weelde hier geene plaats kunnen maken voor