Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 HULP EN ONDERSTEUNING
lieid, te gelijk millioenen kunnen bespaard worden, daar moet
men in bet tegenwoordig oogenblik niet aarzelen, eenige dui-
zenden op te offeren. Wanneer eenmaal de inrigtingen
algemeen zijn geworden en eene reeks van jaren hebben voort-
geduurd en voortgewerkt, hoe zal dan het aantal van ziels-
en ligchaamskwalen verminderen, die nu den staat verplig-
ten, om uit barmhartigheid verblijven voor krankzinnigen en
armen te stichten en te onderhouden; hoe veel minder kleine
en groote misdadigers zullen de tucht- en strafhuizen heb-
ben op te nemen, om dezelve te verbeteren, of althans on-
schadelijk te maken! En om nu het komende geslacht van
al die onheilen te verlossen, die hetzelve door eene ver-
waarloosde opvoeding der kinderen bedreigen, daartoe zijn
de Bewaarscholen het geschiktste middel."
En een weinig verder laat de waardige Schrijver er op
volgen: » Zoo zijn dan deze inrigtingen niet langer de zaak
van enkele menschenvrienden; van grootere steden of edel-
moedige weldadigheids-vereenigingen; neen. — En mögt dit
woord zich met kracht doen hooren voor de troonen der
Koningen en Vorsten, bij de onderlinge beraadslagingen der
hooge beambten, in de gehoorzalen der Regeringen, zoowel
als in de vergaderingen der dorps-Besturen, — mögt het
als eene stem der waarheid, als een hulproep uit de kin-
derwereld, ja als eene stemme Gods in alle oorden des Va-
derlands diepen ingang vinden: — Bewaarscholen zijn hoogst
gewigtige, heilige aangelegenheden van den Staat, van het
volk en der menschheidP^ —
Eene vraag van gewigt is het echter, of de Hooge Rege-
ring wel in staat is, de behoefte aan Bewaarscholen voor
(Ie lagere standen erkennende, om de oprigting daarvan
door stoffelijke en zedelijke middelen te bevorderen? Dat
is zij. Hoe moeijelijk het Bestuur ook het belangrijk-