Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HET GOUVERNEMENT. 01
van het; leis ter aanprijzing van Bewaarscholen en der-
zelver algemeene verspreiding, (*) die ten oogmeric hebben,
om den beroepsarbeid van den reeds zoo zwaar belasten en
toch voor het welzijn van den Staat zoo onontbeerlijken boe-
renstand te verligten; de kinderen der dorpbewoners tegen
ligchamelijke en zedelijke onheilen te beschutten, deze an-
ders zoo verlatene schepselen aan den jammerlijken, voor
geest en gemoed zoo nadeeligen, invloed des lediggangs, der
onreinheid, der ongebondenheid en ruwheid te ontrukken,
hen met menschelijke, met edele gevoelens te bezielen, aan
gehoorzaamheid, aan tevredenheid en inschikkelijkheid te ge-
wennen; het eigendom van gansche buurtschappen voor de
van kinderen te vreezen ongeluks-gevallen te verzekeren, en
de mildste bronnen van openlijke opstanden, van het leven
en den Staat bedreigende wandaden te verstoppen — waar-
lijk, inrigtingen, van zulk eenen aard moeten eiken bedacht-
zamen Staatsman als hoogst wenschelijk en noodzakelijk voor-
komen, ja als onafwijsbare vorderingen voor den geest treden,
tot welker oprigting men van Landswege geen offer schuwen
mag. Zullen zij geene ruime overvloedige intresten opbren-
gen? Inrigtingen, die zulk een verheven, zulk een weldadig
doel zoeken te bereiken, steeds algemeener te maken, niet
slechts in grootere of kleinere steden, maar ook in ieder
dorp op te rigten, is niet alleen, voor eiken welgeordenden
Staat, van hoog belang, maar ook heilige pligt.
Waar voor de toekomst, met het bevorderen der zedelijk-
te voorkomen, en als zij tegen haar straffen instelt, moet zij daaibij het hoofd-
doel hebben, den dader te verbeteren ; zij houdt op regtvaardig te zijn, zoodra
zij , zonder vooraf alle hare pogingen te hebben in liet werk gesteld , om de oor-
zaken te vernietigen, die gemeenlijk een harer leden tol het bedry ven eener
eerste misdaad voert, jegens hem hare gestrengheid uitoefent.
(") Uitgegeven te Nijmegen bij J. F. Thiemf, , 1842.