Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
5o
Hri.P EN ONDERSTEUNING
men of le beletten door een legio politie-Leambten? om het
te kort der staatsinkomsten, veroorzaakt door smokkelarijen
van allerlei aard te helpen aanvullen? Zeker niet! De -waar-
heid hiervan gevoelt trouwens de Hooge Regering beter, dan
wij die kunnen uitdrukken. Wij mogen er alzoo niet aan
twijfelen, dat zij niet gaarne ook in deze behoefte van
het Nederlandsche volk zoude "willen helpen voorzien. Zij
zal dit met ons als een' harer eerste pligten heschou-
"wen. (*) » Inrigtingen", zegt de achtenswaardige Schrijver
(*) Een ige belangrijke woorden uit het merkwaardige werk van Vidocq , {We-
zenlijke geheimen van Parys) kunnen wij hier geene plaats weigeren. Over de
behoefte aan Bewaarscholen schrijvende, gaat hij uit van het beginsel: de zedelij-
ke verdorvenheid der maatschappij, zoo als die thans is, Aan verbeterd, zelfs
hersteld worden ; het komt er slechts op aan , het ware, icezenlijke middel te
vinden. Hij wil de oorzaak der maatschappelijke misdaden \oorkomeu en uit-
delgen; de straffen, dus ook de strafgevangenissen, verminderen of overbodig
maken; de thans nog gestraften en gestraft wordende ongelukkigen hunnen ker-
ker, na doorgestanen straftijd , zedelijk verhelerd doen verlaten.
ï) Zijn er eenige groote maatregelen verordend? Is er iets gedaan, hetwelk
strekken kan om het lot der geringere volksklasse te verbeteren ? Wij geloo-
ven dit niet; veel heeft men gesproken, en nog meer geschreven , maar met
de daad iets — althans iets wezenlijks — te beproeven , dit heeft men tot heden
nog niet gedaan.
»WU men zich van de waarheid dezer stelling overtuigen , dan behoeft men
slechts den moed te hebben om al de wonden , die de maatschappelijke orde ver-
kankeren , regt bcherp, als ware het met een vergrootglas, op het oog te nemen
cn vervolgens het ligchaam onzer strafwetten te ontleden , ten einde daarin het
middel te ontdekken, hetwelk zij tot genezing dier zelfde wonden hebben toege-
past.
* Men wordt tot dichter en ook tot steenzager geboren, zegt een oud spreek-
woord ; men zou aan dit spreekwoord eeue zekere uitbreiding kunnen geven, en
ook zeggen kunnen: men wordt tot dief geboren, en er bijvoegen , dat de wet-
geving het regt niet heeft iemand te straffen , omdat hij gebrekkig is ter wereld
gekomen: maar de ondervinding heeft sinds lang bewezen, de phrenologisten
zeiven (aannemende dat hunne wetenschap juist is) hebben erkend, dat de opvoe-
ding het aangchorene gebrek kan verbeteren ; daaruit volgt dat, indien eene wel-
geordende maatschappij het onbetwistbaar regt heeft, die genen harer leden te
straffen, die hare wetten overtreden, alsdan de uitoefening van dit regt aan de
inachtneming van zekere voorwaarden behoort te worden onderworpen. Alvo-
rens de misdaad te straffen, moet de maatschappij al het mogelijke doen, om haar