Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
II VOORBERIGT.
geeft, en hem aan zijne groote roeping doet beantwoor-
den, de eenige veilige waarborg voor huiselijk en maat-
schappelijk welzijn is. Waar zij doordringt, bevordert elk
het goede, is elk aan pligt en geweten getrouw, en bouwt
men zijn geluk niet op dingen, die even spoedig kunnen weg-
zinken , als zij ontstaan zijn. In zich zeiven bezit men dan
eene kracht, die mugtiger is, dan alles, wat van buiten
stormt en woelt; men is kalm en tevreden, ook bij ontbe-
ring en naeite; men blijft den maed bewaren, en ten spijt
van het weerbarstig lot, zijne krachten inspannen, om te
herstellen, wat verloren is, om te beveiligen, wat bedreigd
wordt. Zij geeft den besten troost, de liefelijkste opbeu-
ring in tijden van druk en bij donkere uitzigten."
En niet zonder eenen zeer gunstigen invloed blijven deze
■weldadige inrigtingen ook voor de hoogere volksklassen,
die den meest behoeftigen stand zoo zeer behoeven, tot be-
vordering van hunne stoffelijke belangen, gelijk wij in dit
■werk lioopen aan te toonen. Wil men bovendien gevange-
nissen en schavotten minder noodzakelijk maken en ruwe
onzedelijkheid, ongodsdienstigheid, onkunde en bijgeloof ver-
minderen, men rigte Bewaarscholen op en ontferme zich
over de kinderen, als hunne harten nog onbedorven en dus
het meest vatbaar zijn voor de vorming tot heil van den
Staat en tot eer van God. Men stelle zich niet gerust met
de gedachte, dat de Lagere School voor voldoende moet
gerekend worden, om de zedelijke en de verstandelijke he-