Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HULP EN ONDERSTEUNING VAN IIET GOUVERNEMENTl ég
Stoffelijke, maar ook gaarne tot de zedelijke belangen van
bet volk uitstrekt; dat zij niet alleen voor de tegenwoordige,
maar ook voor de toekomstige belangen van de natie wil zor-
gen. En mag de natie niet billijk verwachten, dat 's Lands
Bestuur haar krachtdadig zal bijstaan in de beantwoording
aan hare duurste verpligtingen, die betreffende de opvoeding
harer kinderen, door haar te helpen arbeiden aan de oprig-
ting van goede Scholen in 't algemeen en dan voornamelijk
van goede Bewaarscholen, inzonderheid en dienste van de
lagere standen? Voor de lagere standen zeggen wij, omdat
deze, blijkens de aangevoerde redenen, op bladz. 2 en ver-
volgens, de meeste behoefte aan hulp en ondersteuning in
de opvoeding hunner kinderen behoeven.
En dit is ook voor de hoogere standen — geen huisgezin
daarvan uitgesloten, — van het grootste gewigt. Of kan het
den vader van een huisgezin onverschillig zijn, of dit door
eerlijke en verstandige of wel door onverstandige en onedele
diestboden wordt gediend? Kan hij onverschillig zijn om-
trent de deugden, gezindheden en verdiensten van de leden
eener volksklasse, welker diensten hij en de zijnen iederen
oogenblik van den dag behoeven; die duizenden niet kunnen
ontberen, om hunne stoffelijke en in vele opzigten ook hunne
zedelijke belangen te bevorderen? Kan hij onverschillig zijn,
of hij veel of weinig van zijne zuur verdiende penningen
aan de schatkist moet offeren lot het bouwen en onderhou-
den van gevangenhuizen, tot het voeden en kleeden van
duizenden ongelukkigen in de tuchthuizen, dan of hij die
penningen kan besteden tot bevordering van deugd en gods-
vrucht, van arleidzaamlieidm nijverheid? Of liij jaarlijks een
grooter of geringer deel moet bijdragen tot de tonnen gouds,
welke besteed moeten worden om het ontduiken — bedriegerij-
en van verschillenden aard — van 's lands wetten te voorko-
4