Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 ZIJN DE BEWA-iRSCH. VOOR SOMMIGE KINDEREN
k. Zijn de Bewaarscholen voor sommige kinderen uit de
hoogere standen niet noodzakelijk?
Alles, wat wij tot dus ver aanvoerden, omtrent het doel
en de inrigting der Bewaarscholen, had meerendeels betrek-
king op kinderen tot de meest behoeftige volksklasse behoo-
rendej met regt zal men daarom hier de vraag kunnen op-
werpen: Zijn dan de Bewaarscholen allée'n eene behoefte
voor deze volksklasse? Kunnen zij ook niet aangemerkt wor-
den als noodzakelijk voor vele kinderen uit de hoogere stan-
den? Wij zouden aan hare hooge waarde en noodzakelijk-
heid te kort doen, wanneer wij hieromtrent het stilzwijgen
bewaarden; daarom willen wij er iets van zeggen.
Neen, de tekortkomingen in de huiselijke opvoeding, die
eene zoo treurige uitwerking hebben voor den staat en de
menschheid, die de zedeloosheid voeden en de huiselijke wel-
vaart benadeelen, zijn niet alleen in de huisgezinnen van de
meest behoeftige volksklassen op te merken; ook huisgezin-
nen, tot de hoogere volksstanden behoorende, leveren soms
veel stof op, om de kinderen daaruit diep te beklagen, wegens
het gemis eener deugdelijke opvoeding. Ook daarin wordt
de noedige belangstelling in de eerste opvoeding en de noo-
dige kennis daarvan wel eens al te zeer gemist. Of wordt
niet de verzorging der kleinen door vele moeders voor het
grootste gedeelte van den dag overgelaten aan kindermeiden,
of dienstboden, meestal in het geheel niet berekend, om als
opvoedsters werkzaam te kunnen zijn, en daarom dikwijls
de voornaamste bewerkers van het ligchamelijk en zedelijk
bederf der kleinen; aan dienstboden, welke nimmer bezield
kunnen zijn met die innige liefde voor de kinderen en die
hooge belangstelling in hunne teedere verzorging, welke ge-
vorderd worden, om voor hen waardige moeders Ie zijn, die