Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
KINDERMEISJES (BONNES.)
35
wordt gesteld, om eene goede keus te doen tot het aanstellen
van goede helpsters, eene zaak van veel gewigt, als de Be-
waarschool in vele opzigten een voorbeeld zal worden voor
de huiselijke opvoeding.
Wat bij dergelijk eene Inrigting te regelen valt, om de-
zelve aan het doel te doen beantwoorden, laat zich zoo ge-
makkelijk bepalen, dat wij niet noodig achten, daaromtrent
in het breede uit te weiden. Alleen de volgende punten
willen wij hier slechts ter loops aanbevelen:
a. Men make de Inrigting op eene doelmatige wijze algemeen
bekend en inzonderheid het nut, dat dezelve kan opleveren.
h. Men verdeele de kweekelingen in wekelijksche, drie-
maandelijksche, halQarige, enz. al naar den bepaalden tijd, dien
zij op de Bewaarschool achtei-eenvolgend moeten doorbrengen.
c. Men stelle voor iedere soort van kweekelingen een
leerplan vast, volgens hetwelk men niet alleen op eene ge-
makkelijke wijze een goed overzigt van de eerste opvoeding
en het noodige onderwijs in afzonderlijke leeruren kan erlan-
gen, maar tevens ook bij de belangrijkste praktische oefenin-
gen wordt bepaald.
d. Er worde een rooster gemaakt, volgens welken iedere
kweekeling op hare'beurt praktische proeven van hare ge-
schiktheid moet geven in een bepaald vak of deel der
schoolopvoeding.
e. Men make de noodige bepalingen, waaraan de kweeke-
lingen, of de zenders der kweekelingen, zich stipt moeten on-
derwerpen, en wel vooreerst, omtrent den tijd, in welken
zij op de Bewaarschool moeten aanwezig zijn, en het ge-
trouw bezoeken derzelve; ten tweede, omtrent de bezighe-
den, welke zij zullen hebben te vervullen; ten derde, om-
trent de kosten, die zij moeten aanwenden en de leermiddelen,
welke zij behoeven; en ten vierde, opzigtelijk de inrigting