Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
00 zorg voor de verbetering
het wekt de edelste gevoelens op, hij wijlen zelfs in het
stugste gemoed.
De heer W. H. Suringar, diep doordrongen van de on-
schatbare waarde eener welingerigte Bewaarschool, opende de
Louise Bewaarschool te Amsterdam, onder anderen, door eene
Aanspraak, mede gerigt aan de Ouders der kinderen, welke
deze school zouden bezoeken. Die aanspraak moest wel eenen
zeer gunstigen indruk maken op het hart dier Ouders, bij al
hetgeen zij verder aanschouwden, door de hand der liefda-
digheid gewrocht. Zoo moest men overal handelen, waar
men eene Bewaarschool tot stand bragt. De Ouders toch
behooren, in de eerste plaats te deelen in een feest, dat hunne
armoede en het treurig lot hunner kinderen deden geboren
worden. Zij moeten het heilzame eener dusdanige inrigting
zien, om het te gevoelen; ze grondig leeren kennen, om het
schoone doel derzelve te kunnen bevorderen. Bij zulke ge-
legenheid toont de Christen immers zoo gaarne, dat ook de
armen van goed en van geest zijne broeders en zijne zusters
in den Heere zijn, en dat zij niet tegenover hen staan als
gezagvoerders en gebieders, maar als hunne vrienden, om
hun eene Christelijke hulp aan te bieden. Indien zulke fees-
ten dezen geest ademen, dan gaat de indruk, dien zij op het
hart der armen maken, nimmer weder geheel verloren, maar
blijft dezelve voortwerken tot zegen hunner kinderen, tot ver-
broedering van het menschelijk geslacht.
Doch er kan meer dan dit gedaan worden voor de Ouders
dier kinderen. Maandelijks moesten zij, bij gedeelten, als het
getal derzelve of de ruimte van het schoolvertrek dit noodza-
kelijk maken, toegang tot de Bewaarschool hebben en, des
noods vriendelijk aangemaand worden, om dezelve voor
een paar uren te bezoeken, ten einde het Onderwijs te kun-
nen zien en de opvoedkundige behandeling te kunnen na-