Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
O42 EEN PAAR WOORDEN TOT SLOT.

plaats, eene gescliikte vrouw, eenige weinige sclioolmeuhelen en
wat speelgoed enz. noodig lieeft, oin de kleinen eenige uren des
daags te bewaren en nuttig bezig te liouclen; maar dat men ook
plaatsen, vooral groote steden, aantreft, waar de armoede en el-
lende van de laagste volksklasse tot eene sclirikverwekkende lioogte
is gestegen en de verzorging der kinderen zelfs beneden het dierlijke
is gedaald; waar men alzoo, om regt nuttig te zijn voor de arme
kleinen, oneindig meer Leeft te doen dan in eene Bewaarschool in
een welvarend dorp of vlek.
Wij hebben getracht in dezen zoo veel mogelijk die middelen
mede te deelen, welke men in verschillende gevallen noodig heeft,
om naar den aard van iedere iurigting doelmatig werkzaam te kun-
nen zijn, zoowel in eene eenvoudig ingerigle als in eene op eene
ruimere schaal zamengestelde Bewaarschool.
Thans hopen wi] die praktische Handboekjes opeenvolgend tc le-
veren, welke de Onderwijzer, Onderwijzeres, Helper of Helpster
bij liet onderwijs in de hand kan nemen, om dezelve te gebrui-
ken als leidraad, of wel om naar aanleiding van dezelve de voor-
dragt der lessen te wijzigen, of de noodige slof te verzamelen tot
onderrigt.
Nog zij hier ten slotte aangemerkt, dat ik mij bij de vervaardi-
ging dezer Handleiding stipt heb ten doel gesteld, om in dezelve
de noodige teregtwijzingen en voorbeelden te geven voor eene over-
eenstemmende ontwikkeling van alle zielsvermogens en der ligchaams-
krachten; (zie hoofdzakelijk van bladz. 197—230 en van 298—316)
een arbeid, die mij wel moeijelijk viel, maar ook, bedrieg ik mij
niet, goede vruchten voor een opvoedkundig onderwijs kan opleveren.
En hiermede meen ik dan tevens aanvankelijk voldaan te hebben
aan de verwachting van het Nederlandsch Onderwijzers Genoot-
schap , dat ifiijne inziglen hieromtrent reeds lang verwachtte. Het
Genootschap zal hier echter niet meer aantrcQcn dan den grond-
slag, die bij de eerste of laagste klasse eener Lagere School moet
gelegd worden, en waarop bij de volgende klassen moet voorlgear-
beid worden. Spaart God mijne gezondheid, dan hoop ik nog
eens mijne krachten te beproeven en de hier gegevene teregtwij-
zingen en voorbeelden te vervolgen, in zooverre dit noodig kan
geacht worden voor het verdere onderwijs.