Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
O42 EEN PAAR WOORDEN TOT SLOT.
len, bij ureu en bahe uren, lieeft, gewijzigd naar den ouderdom
der tinderen, —en dan tevens opvoedkundige spelen , zulke, die voor.
deelig werken op het hart en het verstand der kinderen. En waar
treft men die genoegzaam aan? Waar vindt men een Onderwijzer
of eene Onderwijzeres, die het in de magt zoude hebben, om ie-
deren dag een vierde van een etmaal met het naar ontwikkeling
van het verstand bakende kind voortdurend te spelen, of zich met
de regeling en besturing van het spel bezig te houden? Overigens
gelieve men te Jjedenken, dat wij bij de zamenstelling onzer Hand-
leiding moesten in het oog houden, dat de Bewaarscholen dienen
gewijzigd te worden naar de bijzondere behoeften van iedere stad,
van ieder vlek of dorp. Waar men de schoolpligtigheid tot de
Lagere Scholen heeft bepaald van zes Jaren, of sommige zooge-
noemde matressen-scholen de kinderen tot hun zevende of achtste
jaar mogen houden, terwijl er mede voorbeelden van Bewaarscho-
len -worden gevonden, waarop de kinderen zoo lang moeten ver-
loeven , tot zij op de diaconie- en armenscholen geplaatst kunnen
worden; —waar men op dorpen de Bewaarschool dadelijk aan de
Lagere School verbindt, en het toezigt daarover aan den School-
onderwijzer opdraagt, (zoo zeer aan te bevelen, zie bladz. 62 enz.),
daar is het zeer nuttig, dat de kinderen zoo ver — onder de leiding
(en bevoordeeling van zijne stoffelijke belangen) van den Schoolon-
derwijzer worden gcbragt, dat zij, wat liunne verstandelijke ont-
wikkeling cn het aanleoren van de allereerste beginselen der lees-,
schrijf- en rekenkunst betreft, op eene hoogte staan, dat zij dadelijk
een vruchtbaar gebruik van de schoollessen in die vakken kunnen
maken. Immers, tot het aanleeren van deze beginselen wordt op
de meeste Lagere- en dan vooral talrijke scholen, waarin men niet
voldoende over Hulponderwijzers kan beschikken, zeer veel tijd en
eene vernioeijende inspanning gevorderd, en, waar men de eerste klasse
niet in een afzonderlijk vertrek kan onderwijzen, daar veroorzaakt
de aanwezigheid derzelve vele en velerlei moeite; zoodat men door
de bovenbedoelde inrigting in de gelegenheid wordt gesteld, om
nuttiger voor de Lagere School werkzaam te kunnen zijn. Overi-
gens gelieven dc geachte Beoordeelaars te bedenken, dat ik bij de
zamenstelling dezer Handleiding niet .illeen het oog moest houden
op plaatsen, waar men slechts een zindelijk vertrek, eene speel-