Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN PAAR WOORDEN TOT SLOT. 341
meen, niet lang en getrouw genoeg laat deelen in Het Lager On-
derwijs ; eene • hoofdreden, waarom het verbeterd onderwijs geen
betere, meer overtuigende vruchten oplevert bij het volt. Het is
waarlijk treurig, dat zoo vele ouders den zegen daarvan voor hunne
kinderen, ten gevolge van bekrompene inzigten in de zaak, of van
de haast, die men thans vrij algemeen aan den dag legt, om
dezelve binnen weinige jaren verschillende scholen te laten doorloo-
pcn (vliegen), ten einde hen spoedig in de wereld te kunnen zenden,
moeten missen; dat zij den Onderwijzers de gelegenheid ontrooven,
om hunne leerlingen degelijk te kunnen onderwijzen en te helpen
opvoeden voor hunne toekomstige betrekking. (*) In scholen, waarin
behoorlijk voor een ontwikkelend en vormend onderwijs voor de
leerlingen der 1"° klasse wordt gezorgd, daar behooren de kinderen
reeds met hun vijfde jaar te huis, en het ware te wenschen, dat
door heel ons Vaderland krachtige maatregelen konden worden ge-
nomen, naar Provinciale schoolwetten (beter eene algemeene wet)
om te beletten, dat de kinderen voor hun twaalfde jaar (in som-
mige streken en landen heeft men het getal jaren op 14 bepaald,
dat over het algemeen veel beter is) de Lagere School verlieten en
zij gehouden wierden, om de school getrouw te bezoeken; ja zelfs om
den ontbrekenden tijd, door ziekten als anderzins ontstaan, boven
de schooljaren weder in te halen. Deze wet, en eene bepaling, dat
in iedere school eene goede leerwijze moest worden gevolgd en een
vormend onderwijs gegeven, welke heerlijke gevolgen zouden zij op-
leveren voor land en volk! Nog iets.
Sommigen willen de Bewaarschool nog altijd louter als eene-sjaee/-
en bewaarplaats hebben beschouwd en daaruit alles verbannen zien
wat naar leeren zweemt. Anderen willen daarin veel geleerd en
dezelve ook beschouwd hebben als eene leerschool. De waarheid
zal ook hier in het midden liggen. Wanneer men daarin spelende
kan leeren wat nuttig is tot voorbereiding voor de Lagere School,
dit mag niet als nutteloos of schadelijk worden beschouwd. Men
bedenke, dat ook eene zoogenaamde speelschool zeer ligt vervelend
cn hoogst nadeelig voor de vorming van het karakter der kleinen
kan worden, wanneer men geene genoegzame afwisseling van spe-
C) Doe nuttig , ja noodig is voor zulke ouders de Huishoda, uitgege-
ven te Dordrecht, bij i>e Vos en van Ree.
23