Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
34o EEN PAAR WOORDEN TOT SLOT.
planten cn zaaijen in de aarde, daar zoo lieerlijk toebereid. O mogte
men zich eenmaal kannen verheugen, dat er geene stad, geen vlek,
noch eenig dorp van aanbelang wierde gevonden, waarin men deze
heilzame inrigting niet aantrof, geheel ingerigt naar de eigenaardige
behoeften der jeugd, beschermd en bewaakt door de Stedelijke Com-
missien van Onderwijs, de Plaatselijke Toezigten op het Ouderwijs
en bovenal door de Schoolopzieners, aan welke het toezigt daar-
over in de daad door de wet is opgedragen. (*)
Aan het einde van dit gedeelte mijns werks noopt mijn hart
mij , om mijnen hartelijken dank te betuigen voor de aanmoedi-
gende beoordeelingen, welke de beide eerste Afleveringen, zoo bij
het Hoofdbestuur der Maatschappij: Tot nut van 't Algemeen,
als in verschillende Weekbladen en Tijdschriften moglen te beurt
vallen. Men heeft mij zelfs het genoegen bewezen, zoo door liet
weekblad de fVehher als door de Schoolbode, eenige bedenkingen
in het midden te brengen, welke getuigen van hooge belangstelling
in de goede zaal.
I In de Sclioolbode van den 24- October geeft men bezwaren op
tegen het verlengen der schooljaren der kinderen, die de Bewaar-
school bezoeken, waarop ik gaarne, om het belang der zaak, hier
terug kom. De bekwame Schrijver van dat artikel merkt aan, dat
de kinderen in onzen tijd de Lagere Scliool, in den regel, te vroeg
verlaten, dan dat het niet noodig zoude zijn, dat zij dezelve reeds
met hun vijfde jaar bezoeken. Toen wij onze meening omtrent
dit punt zeiden, hadden wij het oog vooral op de meeste stads- en
armenscholen, waarin men dikwijls, wegens het groot getal leerlin-
gen en te weinig persoonlijke hulp, of gebrek aan een afzonderlijk
lokaal, niet bij magte is, die zorg aan de laagste klasse te besteden,
■welke zij zoo zeer behoeft, om hij de hinderen eenen grond te leggen,
waarop men met vrucht kan mortboiiwen, als zij tot eene hoogere
klasse zijn bevorderd. Overigens stemmen wij volkomen in met
den Schrijver, dat men de kinderen in onze dagen, over liet alge-
(*) Zie hieromtrent de Bijlage tot de Geschiedkundige schets van Ncêr-
lands Schoolwetgeving; met Aanteekeningen en Bijlagen door A. van ben
Enbe enz., Wadz. 139 cn vervolgens, welk allerbelangrijkst geschrift ons
hieromtrent het regte licht gaf, dat wij bij den aanvang van dit werk,
bladz. 54 en 55, misten.