Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
S36 GEBEDEN EN
moeten zij nog eenige seconden in de biddende of dankende
houding blijven, tot het teeken gegeven wordt, dat de pleg-
tigheid is geëindigd.
Nu en dan worde er door den onderwijzer gevraagd, wat
men van den lieven God heeft gebeden, waarvoor men den
goeden God heeft gedankt, opdat het kind zoo door het
gebed worde gebragt tot nadenken over hetzelve.
4. Kinderen moeten reeds vroeg leeren inzien, dat zij
nog hoogere verpligtingen hebben te vervullen, dan gehoor-
zaamheid aan hunne ouders en onderwijzers te betoonen. Zij
moeten leeren, wat zij aan God zijn verschuldigd, voor het
goede, dat zij dagelijks van Hem ontvangen, en bovendien,
dat God een gehoorzaam gedrag van hen vordert, om zijne
liefde waardig te Avorden. De kinderen moeten leeren ge-
voelen, hoe ook zij gedurig zondigen tegen den wil van den
liefderijken God, en dat ook zij vergiffenis van schuld noodig
hebben; hoe zeer ook zij verpligt zijn, om hunne kniën voor
Hem te buigen. Hem om vergeving te bidden voor hunne
zonden. Opdat zij ook in dit opzigt hunne hooge verpligting,
om hun eigen geluk en de eer aan God verschuldigd, leeren
gevoelen, make men het kind opmerkzaam op de menigvul-
dige te kortkomingen in het goede, het bedrijven van zonden,
waaraan het zich dagelijks schuldig maakt enz. Dit geschiedt
het doelmatigst, wanneer men het er toe leidt, om over zijn
gedrag te leeren nadenken. Hiertoe kunnen vooral vragen
de als volgende dienen:
Kind! zijt gij heden morgen vergenoegd en dankbaar
opgestaan ? ... . Zijt gij gehoorzaam geweest en dadelijk
opgestaan, toen men u riep? Jleht gij God hartelijk en
vergenoegd gedankt en gebeden?.... Hebt gij u gewillig
laten wasschen en kleeden ? — fVaart gij vriendelijk jegens
uwe broertjes en zusjes? — Hebt gij bij uw ontbijt ook ge^