Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l8 VOORBEELDEN EN TEREGTWIJZINGEN OMTRENT
spreken als liet behoort: indien dit eens mijne eigene kin-
deren, mijne zustertjes of broertjes waren, hoe innig gaarne
zou ik dan zien dat zij regt gelukkig wierden! En zijn het
dan niet aan u naar en ligchaam en geest toevertrouwde kin-
deren, Onderwijzers en Onderwijzeressen? Zgn het dan niet
uwe zustertjes en broertjes in den geest van onzen liefde-
rijken Jezus? Dat zijn zij; en wanneer hunne mondjes niet
van u bidden: och redt mij van het verderf! maakt dat
ik een goed mensch worde! dan weet gij het toch, dat zij
het zouden bidden, wanneer zij zich eenig begrip konden
vormen van de ellende, die eene verwaarloosde opvoeding
naderhand oplevert voor geheel het leven , en van den
voorspoed en den zegen, die uit eene zedelijke en godsdien-
stige opvoeding voortvloeijen. En mogten vele ouders, die
geen besef hebben van de voorregten eener goede opvoeding,
dit dan ook al niet van u bidden voor hunne kinderen, zij
zouden het dan toch doen, wanneer zij het hooge belang
er van gevoelden. In elk geval vorderen het uw Vader
in den Hemel en v^uw Heiland van u, en dezen toch zult
gij, ook om den wil uwer zaligheid, — want gij hebt u
immers nu eenmaal aan dat edel werk gewijd en de verplig-
ting op u genomen, om voor uwe leerlingen te zorgen, —
deze heilige dienst niet weigeren.
Met dit in het oog en het hart, trachte men de zieltjes
der kleinen te winnen voor deugd en godsvrucht; daartoe
geven wij de volgende teregtwijzingen en opmerkingen.
1. Hel aanschomvelijh voorbeeld. VVat een aanschou-
welijk onderwijs voor de verstandelijjie vorming is, dat is
het ook voor de zedelijke en godsdienstige opvoeding. Het
doorgaande goede voorbeeld is hier de hoofdzaak. Ziet, wat
het slechte voorbeeld van vaders en moeders vooral uit de
laagste volksklasse niet al uitwerkt op het gemoed der kin-