Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
51 2 gymnastiek.
cn vooral van de naar geest en ligchaam lijdende kinderen
nit de lagere volksklasse, moet met de geestelijke verzorging
hand aan hand gaan. De verwaarloozing van dit punt
sleept de treurigste gevolgen met zich. Zij doet niet alleen
de geestelijke opvoeding zeer dikwijls geheel of ten deele
mislukken, maar, zoo als een gezond, vrolijk en zedig door-
geleefd jeugdig leven een groot geluk is voor het geheele
leven, daar een terugblik op hetzelve, in rijperen leeftijd,
wanneer bergen van lijden en moeljelijkheden op den mensch
nederkomen, niet zelden den moed, de volharding en het
vertrouwen op God sterkt, zoo levert eene vertroetelde
ligchamelijke opvoeding in den jeugdigen levenstijd niet al-
leen de smartelijkste herinneringen op in rijperen leeftijd,
wanneer men den zegen van eene gelukkige jeugd gevoelt,
maar zij ontwikkelt ook eene rij van ligchamelijke zwakhe-
den, die een' even nadeeligen invloed uitoefenen op de
aankweeking van,innerlijke tevredenheid, gemoedelijke onder-
werping, als op de verhooging der broederlijke gezindheid,
om ook anderen tot vreugde en zegen te verstrekken. Boven-
dien werkt eene verwaarloosde ligchamelijke opvoeding zeer
nadeelig op de vorming van het karakter, en verstoort meest-
al het levensgeluk der kinderen. Hoe ongelukkig is inzonder-
heid de naar het ligchaam verwaarloosde handwerksman voor
zich zeiven! en wat beteekeiit hij voor de hoogere standen,
waarvoor hij moet werkzaam zijn, om in het zweet van zijn
aangezigt het brood te verdienen? Is de zorg voor de ligcha-
melijke en geestelijke opvoeding en de strijd tegen de uitbrei-
ding van ruwheid in de beschaafde Staten van Europa eene
eigenlijke levensvrage geworden; men verzuime de regte mid-
delen dan ook niet om naar het verhevene doel der volksopvoe-
ding te kunnen streven. Met braafheid en krachtige vuisten kan
de handwerksman in zijnen stand gelukkig leven, meer weten-