Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZATURDAG EN ZONDAG. 21
nog, op welke wijze de Zondag in vele huizen, tot de minst
beschaafde volksklasse behoorende, wordt besteed; welke too-
neelen daarin dikwijls onder de oogen der kleinen plaats heb-
ben ; hoe hij gewoonlijk opgeofferd wordt aan de uitoefening
van de ruwste onzedelijkheid, drinkgelagen enz.: dan zal men
de kleinen gelukkig noemen, welke daaraan onttrokken wor-
den en die men, van hunnen teedersten leeftijd, den Zondag
leert heiligen op eene wijze, Avelke onuitwischbare indrukken
in het gemoed zal te weeg brengen, zaligend voor geheel
hun volgend leven. ^
d. Verlenging der schooljaren.
Veelal wordt het den ouders slechts vergund, de kleinen
tot hun vijfde jaar ter school te zenden; wij zouden harte-
lijk wenschen, dat deze tijd, over 't algemeen, nog metee'n
jaar, ja zelfs met een paar jaren, wanneer de achterlijkheid
der ligchamelijke of verstandelijke ontwikkeling van deze of
gene kinderen een beletsel opleverde, om hen de lagere school
met vrucht te doen bezoeken, verlengde. Over het alge-
meen toch staan de kleinen uit de geringere volksklasse, wat
hunne ligchamelijke en verstandelijke vorming betreft, veel
ten achteren bij die, welke tot de hoogere standen behooren,
en dit is immers een natuurlijk verschijnsel, vermits het den
eersten gewoonlijk aan gezond en krachtig voedsel ontbreekt,
welk gemis ook eenen zeer nadeeligen invloed uitoefent op
de ontwikkeling van den geest, terwijl er bovendien veelal
ook weinig aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermo-
gens dezer kinderen gedaan wordt.
Het zesde en het zevende levensjaar is vooral voor deze
kinderen van onbegrijpelijk veel gewigt, en deze leeftijd kau
in de Bewaarscholen vooral voor hen zeer zegenrijk gemaakt