Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET SCHRIJFONDERRIGT. 279
in dezen ongemerkt van het gemakkelijke tot het moeijelijke
op, zoo als nader in het Handboekje voor de schrijfkunst
zal blijken. Daar ook dit onderrigt geene nadeelige inspan-
ning voor den geest vordert en het als eene uitmuntende
voorbereiding kan worden beschouwd voor het schrijfonder-
rigt op de Lagere Scholen, behoort men dagelijks eenige
oogenblikken aan hetzelve te wijden; te meer ook, omdat
deze oefeningen in den smaak der kinderen vallen en men
hen hierdoor stil en vreedzaam kan werkzaam houden. Men
bezige tot het schrijven eerst houten pennen, make een en-
kele lijn in het zand, waarop — of eene dubbele lijn, waar
tussehen de letters worden geschreven. De Onderwijzer
plaatst zich voor de kinderen bij de zandbank, die met eene
dunne laag fijn zand is bedekt, door een liniaal effen ge-
streken; hij neemt de pen zelf in de hand, wijst, hoe men
die moet houden, gaat vervolgens zelf aan het werk en
geeft dus een aanschouwelijk voorbeeld. Naderhand geve
men leijen, waarin lijnen zijn gestreken. Tot het schrijven
op de lei bezige men blikken kokertjes, waarin puntjes grif-
fel worden gestoken. (*)
Liefst late men de kleinen staande schrijven. Dat men
hierbij op eene goede houding moet letten, zoowel wat het
ligchaam als wat het houden van arm, hand en griffel of pen
betreft, behoeft wel niet herinnerd te worden. Zoo veel mo-
gelijk worden hierbij de volgende punten in 't oog gehouden,
a. Het ligchaam worde regt, het hoofd een weinig voor-
^ over gehouden. De borst mag niet tegen de tafel worden
1 gedrukt; de beenen worden op eenen kleinen afstand van
j (*) liet schrijven met speksteen, op mat geslepen glas, moge bij privaat-
^ onderrigt nuttig en uitvoerbaar zijn, op de Bewaarschool valt dit te bezwa-
Jrend. Ook is het op de maat schrijven, op het bevel van: een, twee! — of
ook wel, van een, tweef driol (al naar het getal lijnen der letters cn
woorden) eene nieuwigheid, die wij niet kunnen aanbevelen.