Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
der schooltijden. 19
den wij het dan ook nuttig achten, den vrijen tijd tusschen
de morgen- en middagschool niet langer te bepalen dan op
ten hoogstens 1V2 uur.
b. Het overblijven in de middaguren.
Hier en daar heeft men de Bewaarschool dus ingerigt,
dat de kleinen er van den morgen tot den avond, al de
werkdagen der week, in kunnen overblijven. Voor eene zeer ge-
ringe som (een paar centen den middag) kunnen de ouders,
welke dit verlangen, hunne kinderen op die scholen laten
deelen in eenen eenvoudigen, doch gezonden middagkost,
zoodat zij alleen des morgens op dezelve gebragt en des
avonds van dezelve gehaald behoeven te worden. Deze in-
rigting verdient overal navolging, en daarom de opmerk-
zaamheid van allen, die voor de belangen der lagere stan-
den en noodlijdenden moeten waken. Zij verstrekt niet al-
leen in eene ruime mate tot bevordering van den ligchame-
lijken welstand der kinderen, vermits het voedsel, dat den
kleinen in vele arme huisgezinnen, en wat betreft de hoeveel-
heid, en de kwaliteit, wordt toegeschikt, der gezondheid
niet alleen dikwijls schaadt, maar ook wel op eene wijze wordt
genoten, die geenszins strekt tot bevordering der zedelijkheid
en godsvrucht. Orde, zindelijkheid, matigheid, dankbaar-
oppassters, en is verpligt haar kind te komen zogen, of als het gespeend is,
Toor een mandje met eten te zorgen. Op zon- en feestdagen houdt zij het kind
te huis. Eenige inschrijvers hebben gewenseht, dat van deze voorwaarde de
betaling -ware achter gebleven, doch men heeft deze, behoudens nadere onder-
vinding, noodig geoordeeld, ten einde het besef der moederlijke pligten te ver-
zekeren en -vlekkeloos te handliaven. Deze inrigting is door liefdegiften tot
stand gehragt. De overige wijken te Parys zullen ongetwijfeld dit voorbeeld
volgen. —
Mogten er mede zulke inrigtingen in onze groote steden in het leven worden
geroepen !
*2