Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3 8 DE VERLENGING
kunnen laten blijven, waMeer liunne huiselijke omstandighe-
den dit gebiedend vorderen. In verschillende Bewaarscholen,
vooral in Duitschland, ontvangt men de kleinen des zo-
mers reeds te 7 uur, en men behoudt ze tot de werkzaam-
heden van den dag afgeloopen zijn.
Men houde toch in 't oog, dat de kinderen, over 't alge-
meen , nergens beter bewaard zijn dan in eene goede Bewaar-
school, en ook nergens gelukkiger zijn; weshalve men ook
hierom den tijd voor hen moet uitkoopen. C^) Daarom zou-
(*) Ue Bewaarschool door de edele Vorstin Pauline Wiliielmine Christine ,
te Lippe-Vethniold ^ ontvangt de kleinen zoodra zij der moederborst zijn ont-
wend , en men kan dezelve van het voorjaar tot den herfst des morgens van 6
tot des avonds 8 uur in de school laten blijven. In//e5se«-CasseZ kunnen
de daglooners en handwerkslieden de kleinen van Mei tot het einde van Ocioher
van des morgens 6 tot des avonds 6 uur tot hun zesde jaar in de Bewaarschool
laten vertoeven. Dit zijn schoone voorbeelden !
In Parys, (Nederl. Magazijn, bl. 25) heeft men nog eene andere uitbreiding
aan eene Bewaarschool gegeven, die hier vermelding verdient.
Volgens de tot dus verre bestaande verordeningen omtrent de Bewaarscholen
te Parys, moeten de kinderen den leeftijd van Uceo jaren bereikt hebben, vóór
zij er kunnen toegelaten worden. Eenige weldadige bewoners van het eerste
arrondissement der stad, bewogen met het lot der moeders die buiten'shuis voor
den kost moeten werken , en welker kinderen voor de Bewaarscholen te jong
zijn, (*) hebben zich ter volvoering van het gezegde plan vereenigd, en reeds is
dienvolgens te Chalcot, het armste gedeelte van het eerste arrondissement van
Parys y eene bewaarplaats voor kinderen beneden de twee jaren opgerigt. Het
lokaal is zonder versiering , maar zuiver en gezond. Het ameublement bestaat
uit wiegen; de moeder kan reeds te half zes ure des morgens er haar kind henen
brengen, en op het gelui der etensklokken het komen zogen, om het des avonds
te acht ure wederom terug te halen. Het gespeende kindje heeft een mandje
met eten. Bezoldigde vrouwen bewaken de kinderen onder het toezigt der be-
stuurderessen van de Bewaarscholen, Dagelijks komt een geneesheer het lokaal
bezoeken, terwijl naar een thermometer de behoorlijke graad van warmte wordt
geregeld« — Voor de toelating van een of twee kinderen heeft de moeder slechts
een bewijs van hare armoede en van de*noodzakelijkheid, om buiten'shuis te
werken, over te leggen. Zij betaalt 20 centimes voor eiken dag ten behoeve der
(*) De bron van zoo vele gevallen van verongelukking van alleen t' huis gela-
ten, zóó jonge kinderen, zoo als ook bij ons (o. a. in 's Gravenhage en Scheve-
ningen) nog in dezen winter door verbranding van kinderen, daarvan verschei-
dene voorbeelden zijn voorgekomen.