Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
.üllll. I, ,1 JI II. I J... ju- U-
INLEIDING, l3
men waaruit die zegen kenbaar wordt? Hij blijkt al dade-
lijk uit de ruimere gelegenheid, die door de Bewaar-
scholen aan de ouders verschaft wordt, om hunnen arbeid
uit te breiden en ongestoord voort te zetten. Verder daar-
uit, dat de kleinen behoed worden voor rampen en gevaren,
koude en ongemakken; voor het aanschouwen van vele kwade
zich te Ycrhindcn. Zij namen het in dienst , zochten daarbij nog meer
geschikte meisjes , die oberlin eerst driemalen 's weeks naar de verschillende
buurten zond , om de kleine kinderen te verzamelen en aan deze mede
te deden, wat zij van den waardigen man en diens gade hadden geleerd.
De schoonc vruchten , die deze inrigting opleverde, moedigden weldra den
man aan , allo oogenblikken , die hem van zijne veelvuldige werkzaamhe-
den overschoten , aan dit heilig werk te wijden. — Uij maakte afbeeldin-
gen of afdruksels van planten, en schreef daaronder de namen, en de
aangename, onaangename of schadelijke eigenschappen in het Fransch en
in de platte boercnspraak {patois). Hij bezorgde daarenboven ccne verza-
meling van afbeeldingen 5 en schreef daaronder ook iets om te leeren.
Ook leverde hij groote platen, welke voorstellingen uit de Bijbelsche Ge-
schiedenis bevatteden. De bedoelde meisjes moesten voorts met de kleinen
spreken over de voorwerpen, die ben omringden; over de werken Gods;
over edele daden van menschen enz. Zij verhaalden hun veel van den
liefderijken Jezus en leerden hun liefde voor hunne ouders en andere men-
schen koesteren. Voorts leerden zij hun gehoorzaam te zijn , den leugen
te verfoeijen, de waarheid te beminnen, en stemden hunne hartjes be-
stendig tot vrolijkheid door lieve liedjes en spelen. En deze pogingen ,
hoe veel onberekenbaar goeds bragten zij niet te weeg ! Zij maakten
OBERLiN de hervorming van zijne gemeente gemakkelijk. Nu eerst begon
hij vruchten van zijnen arbeid te plukken. Van jaar tot jaar namen
weldra beschaving en welvaart hand over hand toe ; want de kleintjes
bragten het goede , dat zij geleerd hadden, over in hunne huizen en
woimen zoo ook hunne ouders voor het schoone en goede. Toen oberlin
tot zijne verwilderde gemeente geroepen werd ^ bestond zij uit slechts 80
huisgezinnen. » Er was geen goede landbouw ^ er wartn gcene bruikbare
wegen of bruggen., er was geenerlei welstand ; aan scholen , aan kennis ,
aan godsvrucht ontbrak het geheel. De Stevndalers waren als wilde Hei-
denen te midden van Europa. Maar oberlin was er meer dan zestig jaren
bezig , en nu ontstonden er door zijne wijze, volhardende en zelfopoffe-
rende liefde , volksvlijt, kennis en welvaart, en eene vurige liefde tot den
Heiland en tot God en de mcnschen. Het voorheen door allen verachte
Steendal werd nu door vreemden als een lieflijk oord bezocht, cn velen