Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
doen, om gezegende vruchten te plukken van het volkson-
derwijs.
Wij kunnen derhalve niet anders dan de edele bedoelin-
gen van zoo vele menschenvrienden toejuichen en de mid-
delen prijzen, die men thans in de beschaafdste landen bezigt,
om aan te vangen met het leggen van goede grondslagen,
waardoor men met vrucht kan werken tot bevordering van
het volksgeluk, door de arme kinderen naar ligchaam en geest
te bewaren, behoeden, beschermen niet alleen, maar ook op
te voeden tot heil der zamenleving, tot eer van God. De
zegen, welke de Bewaarscholen nu reeds aanvankelijk
verspreiden onder die lagere volksklassen, waar men de-
zelve vestigde, moet ieder, die gaarne wil medearbeiden
tot bevordering van welvaart, verlichting en beschaving aan-
sporen, om derzelver oprigting te bevorderen. (*) Vraagt
(*) Merkwaardig is hieromtrent het volgendo voorbeeld. Toen de thans
vereeuwigde (1820 overleden) predikant obbrlin , in eene afgelegene schrale
vallei, Steendal, in het yogesische gebergte, bij eene zeer verwilderde ,
ongodsdienstige en zedelooze Christengemeente van nog geen honderd huis-
gezinnen — vijf buurten uitmakende — als Evangeliedienaar werd geroe-
pen, bezigde hij onder de vele middelen, om zijne geheel verwaarloosde
gemeente tot eenige beschaving en hierdoor tot meerder welvaart te bren-
gen y ook de oprigting van Bewaarscholen , die hij zelf uitdacht. Op ze-
keren tijd ^ n. 1., trad deze edele man de woning van een lid zijner
gemeente binnen, en zag , tot zijn innerlijk genoegen, dat de dochter
van den landman bezig was , onder het spinnen, aan eenige kleine kinde-
ren , die haar omgaven , eenige liedjes , in de school geleerd , voor te zin-
gen y welke versjes zij door de kleinen, regel voor regel , liet nazingen
en herhalen. Hij zag , welk eenen invloed dit had op de lieve kleinen ,
en dit bragt den volks-beschaver op het schoono denkbeeld, om de her-
vorming en beschaving zijner gemeente in het vervolg aan te vangen met
de kleinste kinderen. Hij wilde ze vroeg winnen voor deugd en godsvrucht,
door bij hen de aarde te bereiden voor den wasdom van alle schoone deugden.
Hij en zijne gade verbonden zich dien ten gevolge naauw aan het bedoelde
vijftienjarige meisje , dat zoo veel aanleg had getoond , om de kindertjes aan