Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
onderwijs verstaan moet. 203
de gevolgen van de daad, door hetzelve verrigt enz. En
wat heb ik nu gedaan? Ik heb u een aanschouwelijk on-
derwijs gegeven aangaande de deugd der kinderlijke, christe-
lijke weldadigheid.
Ik wil een kind gaarne tot een vlijtig, braaf en godsdien-
stig mensch opleiden, en meen het daarom bovenal in de
gelegenheid te moeten stellen, te kunnen zien, hoe men deze
deugden uitoefent, opdat het een aanschouwehjk voorbeeld
moge hebben, waarnaar het zijn gedrag kan inrigten. Het
ontvangt nu door het voorheeld van zulk een mensch een aan-
schouwelijk onderrigt omtrent vlijtigheid, braafheid en gods-
vrucht. — Het is uw hoofddoel bij de opvoeding uwer
leerlingen, deze in staat te stellen, het leven van ons aller
voorbeeld, den goddelijken Jezus te kunnen volgen. Hoe
legt gij dit aan? door veel van Jezus te vertellen, onop-
houdelijk van zijn leven en lijden te spreken, gelgk velen
doen? Gewis niet! Vooreerst door uw eigen gedrag zoo
in te rigten, door zoo te spreken en te handelen, als Jezus
sprak en zijn gedrag inrigtte. Ten anderen, door uwe leer-
lingen op edele handelingen uwer kinderen te wijzen en dan
daarbij te zeggen: zoo handelde ook de lieve Jezus. Door
aangename en kinderlijke verhaaltjes te doen en dan te zeg-
gen: zoo als ik u daar verhaalde, zoo deed ook Jezus. En
hebben uwe leerlingen iets ondeugends moeten aanschouwen,
dan zegt gij: zoo handelde uw vriend de lieve Jezus niet,
die handelde aldus, enz.
Gij zult uit deze voorbeelden genoegzaam hebben geleerd,
wat men door aanschouwelijk onderwijs heeft te verstaan.
Ook zult gij nu gemakkelijk kunnen nagaan, dat er een groot
verschil bestaat tusschen het aanschouwen van een voorwerp,
van een ligchaam, van eene zaak, en het hooren verhalen —
het mondeling of schriftelijk mededeelen — van het wetens-