Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
IP
aanschouwelijk onderwijs, I99
\
derwljs niet overal in dezen zin wordt gegeven, cn ik schrijf
dit groote gehrek veeleer toe aan het gemis van het regte
begrip daarvan, dan vi'el aan het gemis van eenen goeden
Tvil, om het aldus in te rigten. Immers een onderwijs, dat
niet langs den weg der aanschouwing wordt gegeven, draagt
slechts weinige vruchten, daar het terugstootend, vervelend
en onbevattelijk is voor den leerling en te gelijk onaangenaam
voor den «Onderwijzer, ja zelfs verdoovend voor zijn eigen
geest; weshalve men toch niet kan veronderstellen, dat een
ijverig Opvoeder willens eene wijze van onderrigt zoude
veronachtzamen, waarvan wij reeds de hooge waarde bij de
oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen kunnen opmerken
en waaromtrent eeuwen daarna een Comenius, Pesta-
lozzi en vele anderen ons overtuigden, dat zij de ware wijze
is, omdat zij, in overeenstemming met de natuur, regtstreeks
naar het doel leidt en dadelijk goede gevolgen oplevert. Wij
willen er daarom een paar woorden van zeggen. Eerst wil-
len wij aantoonen, wat wij door aanschouwelijk onderwijs
te verstaan heihen. Daarna zullen wij de gevolgen van zoo-<
danig een onderwijs hij het onderwijs en de opvoeding kor-
telijk aanwijzen. Eindelijk willen wij de voornaamste punten
opnoemen, die men hij het geven van een aanschouwelijk
onderwijs moet in 't oog houden, als het de gewenschte
gevolgen zal opleveren,
a. Wat men door aanschouwelijk onderwijs verstaan
moet.
Hebt gij, geachte lezers en lezeressen! wel eens een stoom-,
werktuig in een stoomschip, of een' stoomwagen gezien, en
begrijpt gij, hoe zulk een werktuig is zamengesteld? — hoe
het den wagen of het schip in eene snelle beweging brengt,
* i4