Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
het gebed. — het voorbeeld. 189
i3. Het gebed. — Het voorbeeld.
Diep moeten de woorden van den grooten Richter ie-
der treffen, die den geest opzigtelijk het godsdienstig leven,
dat zich op vele plaatsen vertoont, in zijnen waren aard
beschouwt. »De godsdienst is tegenwoordig minder eene
volksgodin dan eene huisgodin. Onze kleine en kleingeestige
eeuw met hare veelweterij en beschaving, doet, ten opzigte
van het hoogste en heiligste, bijna de diensten van een ver-
grootglas, waardoor het verhevene zich platter en vlakker
vertoont. Dewijl nu onze kinderen eene wereld intreden,
die als eene kermis is in de groote steden, waar de gebor-
stene kerkklokken slechts met flaauwe toonen de menigte
van de woelige markt tempelwaarts roepen, is het allezins
noodig, dat wij pogen, hun eene bidkapel mede te geven
in hun hart, dat wij hun leeren in ootmoed de handen za-
men te vouwen en in hoop den blik op de toekomstige we-
reld te rigten."
Het is eene treurige opmerking in deze eeuw, dat de ware
godsdienstigheid, die bestaat in eene stille onderworpenheid
aan Gods vaderzorg; in het godsdienstig geloof, dat ons on-
derwerpt aan alles, wat de Algoede beschikt, en zijn doen en
laten eerbiedigt, ook dan wanneer zulks niet met onze hoop
en verwachting overeenkomt; dat ware godzaligheid des har-
ten en vroomheid van wandel, ook in ons vaderland, en dan
vooral bij de lagere volksklassen, zich thans in eenen kwijnen-
den toestand bevinden. Dit is dubbel treurig, omdat door
het gemis van eene geloovige godsvereering, bij deze volks-
klasse vooral, eene ruime deur wordt opengesteld voor het
insluipen van vele en velerlei ongeregtigheden, van groote cn
veelvuldige zonden. Bij den meer verstandigen, wetenscha])-
pelijk beschaafden man, zonder een' reinen godsdienstzin,
i5