Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T BIJZONDER. Ï75
nimmer om dezelve kunnen lagchen, daarmede nog minder
i.unnen spotten. De stelligheid van de straf oefent meer
indruk uit dan de zwaarte derzelve. Is de hestraiBng ge-
schied, dan spreke de Opvoeder het kind op deze of
op eene andere wijze aldus aan: Kind! ik heb u moe-
ten straffen, omdat gij u alzoo gedragen hebt. Had ik
dit niet gedaan, dan zou ik getoond hebben, dat ik u niet
lief had, want dan had ik u maar in het kwade laten
voortgaan; zoo zoudt gij eenmaal een ongelukkig kind wor-
den. Zorg nu, dat gij u niet weder aan dat kwaad schul-
dig maakt, en toon, dat gij graag braaf wilt worden.
10. Vergiffenis verwekt een hemelsch gevoel een vrucht-
baar hart. Richter zegt te regt: » Na het onweder vindt
iedere zaadkorrel den grond zacht en koesterend." Voort-
durend te straffen wekt eindelijk verbittering.
jj. Bij meisjes zij men altijd zachter en behoedzamer in
het straffen dan bij knapen. Het gemoed van deze is veel
gevoeliger, warmer, en kan, over 't algemeen, minder de
snerpende werking van straffen verduren; meisjes hebben de-
zelve veelal ook minder noodig dan de jongens.
12. Hoed u voor schandstraffen, die meestal het betere
in het kind bederven en het doorgaans onverschillig, boos
of wrevelig maken. Heb eerbied voor de eer, ook voor
die van een kind. — Een gepast eergevoel (*) zij u heilig.
Met hetzelve verliest de mensch veelal ook zijne hooge ze-
delijke waarde. Het kind, waarin ccn gepast eergevoel —
men onderscheide het wel van eergierigheid, eerzucht — is
gedood, groeit op tot een ballast voor de maatschappij,
ongelukkig voor zich zeiven. Zijne onverschilligheid maakt
(') Dit grondt zich op de zedelijke overecnstemnilng Tan anderen met
onze handelingen en meeningen, en toont ons liet overeenstemmend gevoel
\an de harten èsr menschen opiigtelijk alles wat waar, goed en schoon is,
* 12