Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEHOORZAAMHEID. lig
selijk geluk zoeken. Naar evenredigheid het gebrek hieraan
grooter is, naar die mate zal men daarin ook gebrek aan
orde, liefde, vertrouwen en welvaart aantreffen. Zoo ook
met de school, waarin gehoorzaamheid niet als eene heilige
wet wordt geëerbiedigd, waar zij niet getrouw wordt ge-
handhaafd. Daar mist men, in de eerste plaats, vrede en
eendragt; want de kinderen volgen dan veelal hunnen wil
in plaats van den wil huns Onderwijzers, en daar het eene
kind veelal wil, wat het andere niet wil, is het natuurlijk, dat
hieruit gedurig botsingen van onaangenamen aard voortvloei-
jen, die eenen treurigen invloed uitoefenen op den geest der
school, ja op de geheele vorming van het kind. Heeft
het karakter eens eene rigting tot ongehoorzaamheid, on-
ordelijkheid, onwil en tegenstrevigheid aangenomen, hoe
zal men dan naderhand van den jongen mensch, als staats-
burger, onderworpenheid aan orde, regt en wetten kunnen
verwachten? en wat moet men van eene maatschappij ver-
wachten, welker leden niet eendragtiglijk werken tot de
bevordering van algemeen welzijn? Waar geene stipte ge-
hoorzaamheid wordt aangetroffen, daar mist de Onderwijzer
de voornaamste kracht, om zijne leerlingen aan de vervulling
hunner pligten te gewennen; daar ontbreekt het mede
aan reine kindervreugd. Het ongehoorzame kind toch is
steeds tot last van zich zeiven en anderen; zijn eigen
wil niet altijd kunnende volgen, wordt hetzelve weldra on-
tevreden, onstuimig, eigenzinnig, en deze ondeugden zijn de
verstoorsters van alle nuttige werkzaamheid. Om kort te
gaan, de ongehoorzaamheid legt niet alleen den grond tot
velerlei ondeugden; maar zij belet tevens, dat de leerling
die kundigheden aanleert en zich die kunstvaardigheden eigen
maakt, welke hij in 't vervolg van zijn leven niet kan ont-
beren. — Gehoorzaamheid daarentegen bevordert orde, eens-