Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONDERWIJZERS. l35
langstelling in zijn vak en regt getrouwe en opgeruimde
waarneming van de werkzaamheden, daaraan verhonden,
kan verwachten, wanneer hij zeer hekrompen moet leven,
cn met zorg en kommer heiaden onder de vrolijke jeugd
moet verkeeren. Daarom hlijft het waar, dat er daar aan
geene verbetering va:n het personeel der Onderwijzers — en
dus ook aan geene verbetering van onderwijs en aan geenen
voldoenden voortgang in beschaving — te' denken valt , waar
men de Onderwijzers te karig loont. Het is schrikkelijk, dat
honderden van dorpen, duizenden van ouders bij voortdu-
ring zedelijk — etl dikwijls ook stoffelijk — moeten lijden
onder de gevolgen,' die eene te karige belooning van den
Onderwijzer voor de /)pvoeding hunner kinderen oplevert.
Uitstekende jonge lieden, waarvan overtuigend is geble-
ken , dat zij volkomen geschikt zijn voor het vak van onder-
wijs en opvoeding, mogen alle'e'n tot Onderwijzer worden
opgeleid. Daartoe is noodig, dat men ruimte van keuze
hebbe, die men thans nergens in ons Vaderland aantreft.
Wij roeren dit punt hier aan, om te doen zien, van hoe-
veel belang het is, dat hetzelve bij de oprigting der Be-
waarscholen in 't oog worde gehouden, als men aan het
hoofd derzelve geschikte en ijverige menschen verlangt.
Wil men aan het hoofd eener Bewaarschool een gehuwd
Onderwijzer, die zelf kinderen heeft of eene gehuwde On-
derwijzeres, die reeds door de opvoeding harer eigene kin-
deren praktische geschiktheid heeft opgedaan, dan zal men
het traktement dienen te regelen naar de behoeften dier per-
sonen, zoodat men daaromtrent geen' vasten maatstaf kan
opgeven. De plaatselijke gesteldheid doet hier ook veel af,
vermits men op de eene plaats veel goedkooper kan leven,
dan op eene andere. Een ongehuwd persoon dient niet al-
leen zooveel inkomen te hebben, dat hij daarvan fatsoenlijk