Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEPALINGEN VOOR DE OUDERS.
l3l
geven van dat gedrag, opdat de Armverzorgers in staat
worden gesteld, onwaardigen ouders den onderstand te ont-
zeggen.
Bedrag van het schoolgeldy voor schoolhehoeften^ voor
den kost en het Oi^ernachten, (*)
3.
Voor iederen leerling, die de Bewaarschool hezoekt, moet
in den tijd van 3 maanden, voor onderwijs en oppassing, wor-
den betaald de som van.....[f o,65, 1,00, 1,50?), waar-
van iedere week en wel des maandagsmorgens, voor kwart na 9
uur, het V13 gedeelte aan den Hoofdonderwijzer moet worden
voldaan. Ouders, welke twee kinderen op d^ Bewaarschool
hebben geplaatst, betalen voor ieder kind slechts Vi van de
bepaalde som, en drie kinderen slechts het % deel der be-
paalde schoolgelden.
(*) Men neme hierbij de door do ondervinding bewezene waarheid in'aan-
merting, dat de mensch zelden de regte waarde gevoelt en acht van alles,
wat hij zonder inspanning van eigene krachten — geestelijke of stoffelijko—
ontvangt. Deze neiging, waarmede de alwijze Schepper hem begunstigde,
verraadt de hoogste wijsheid. Zij is de voornaamste drijfveer van voortgang
in alles, wat het geluk der menschelijke zamenleving kan verhoogen. Daarom
wordt ook het gratis onderwijs veelal — en dan bovenal door de minstbe-
schaafde menschen — gering geschat, meermalen geheel miskend en ondank-
baar genoten. Voorts verlieze men nimmer uit het oog, dat het ter bevor-
dering van het welvaren van huisgezinnen, (dus ook voor den Staat en do
mensehheid) nimmer anders dan nadeelig kan werken, de ouders uit de lagero
standen geheel yan eene zorg te ontslaan, welke hen zekerlijk het krachtigst
mede aanspoort tot werkzaamheid en wel tot eene der edelste en tegelijk nood-
zakelijkste werkzaamheden. Te gemoetkomen, verligten, raden, teregtwijzen ,
zijn, in den regel, ter bevordering der zedelijkheid en werkzaamheid beter,
dan het ontheffen van alle zorg. Door het eerste moedigt men aan, Koudt
men de veerkracht van den geest levendig en verhoogt men het ware leven»*
genot, dat alleen voortvloeit uit het bewustzijn van wel gehandeld te hebben.
Door het, Ja^tstc^ doodt men den raqnsch ligchamelijk en geestelijk. Werk-
xaamheid is do voornaamste kracht'ter bevordering van het welvaren, en het
verschaffen tan arbeid het voornaamste middel, om dit tc verwezenlijken.