Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
om reine, het hart veredelende voorbeelden te aanschouwen,
ten einde bij hen de kiem van het goede krachtig te hel-
pen ontwikkelen en het onkruid te helpen verstikken, opdat
het door de school uitgestrooide goede zaad welig kunne
opschieten tot hunne zedelijke volmaking.
Het is deze onkunde, welke, helaas! nog zeer algemeen
wordt aangetroffen, die hier bewerkt, dat ouders de oorzaak
worden van de vernietiging der kinderlijke onschuld; dat
daar het aanleeren van allerlei ondeugden, die het gemoed
bederven, wordt bevoi'derd; dat ginds weder, door gebrek
aan eenen kinderlijken eerbied voor God in alle handelingen
de ontwikkeling van het godsdienstig gevoel bij het kind
wordt tegengewerkt. Ja, het is ten gevolge dezer onkunde,
dat vaders en moeders, door elkander dikwijls lijnregt tegen
te werken door de huiselijke opvoeding, en zich vijandig tegen-
over de schoolopvoeding testellen, enz, het toekomstig geluk
hunner kinderen reeds in de prille jeugd verwoesten.
Maar ware het nog maar alleen, dat de onmogelijkheid,
die er bij vele ouders bestaat, om zich, wegens den dage-
lijkschen arbeid, met de opvoeding der kinderen te bemoei-
jen, en de heerschende onkunde bij anderen eene deugdelijke
opvoeding tegenwerkte, en er overigens bij vele ouders geen
gebrek aan teedere liefde bestond jegens hun kroost, dan zou
jdeze liefde het hart der kleinen toch nog altijd eenigermate
openen en geschikt houden voor goede leeringen en voorbeel-
den, welke hun in verderen leeftijd, ondersteund door de
rede, nog altijd eenigermate zouden sterken in den strijd tegen
de zonde, ja, zelfs deze en gene bedorvene neigingen bij hen.