Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Il6 DIENSTMAjVGD.
behoort nog eene dienstmaagd, welke zich uitsluitend dient
bezig te houden met zulke lagere, ligchamelijke werkzaam-
heden, als niet gepast door hen te verrigten zijn, die hoofd-
zakelijk voor de opvoeding der kleinen moeten zorgen, als
daar zijn: het vegen der scholen, het stoken der kagchels,
het doen van boodschappen, en wat dies meer zij.
Dat ook zoodanige Helpsters geschiktheid en liefde behoo-
ren te bezitten, om met kinderen te kunnen omgaan, en
eenen werkzamen geest, om altijd en gaarne te helpen en
ondersteunen, waar zulks noodig is; dat zij in beschaving
moeten uitmunten, ten einde den Hoofdonderwijzer of Hoofd-
onderwijzeres te helpen en niet tegen te werken, behoeft
hier niet gezegd te worden. De treurige ondervinding, dat
ééne ongeschikte en onzedelijke dienstmeid dikwijls in korten
tijd in eene huishouding meer bederft, dan de ouderlijke zorg
in langen tijd kan goed maken, leere ook hier voorzigtig te
zijn in het aanstellen van dienstboden.
Het beste middel, om in het bezit van eene zoodanige
geschikte Helpster te geraken, is voorzeker de verbinding
van eene Inrigting aan eene Bewaarschool, (bladz. 32 en
verv.) door welke men goede kindermeisjes ten behoeve van
ouders, tot den fatsoenlijken burgerstand behoorende, tracht
aan te kweeken.
De ouders.
Er kan aan geene gewenschte uitkomst van alle moeiten
en zorgen, aan de Bewaarschool besteed, gedacht worden,
, wanneer de ouders der kinderen niet medewerken, om de
} ^ goede orde te helpen handhaven, door zich getrouw te on-
1 derwerpen aan de wetten der school en door de Onderwijzers
■ I te ondersteunen in de opvoeding hunner kinderen. Hier be-