Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOOFDONDERWIJZERS. 111
7. Bovenal is het eene behoefte voor den Hoofdonderwij-
zer {en de Hoojdonderwij-zeres), dat hij een vast karakter be-
zitte, dat van eenen ondernemenden en ijverigen geest getuigt.
Een weifelend of veranderlijk karakter brengt in bet werk
der opvoeding zeer veel nadeel te weeg; het vernietigt dik-
wijls ook de kracht der beste opvoedings-middelen; want de
leerling begint zijnen opvoeder weldra te wantrouwen, hij
begint op zijne luimen te letten en rigt zijn gedrag daar-
naar in.
Is alles bij den opvoeder voor eenen tijd schoon gekleurd,
al dadelijk breidt de leerling het veld uit, om aan zijne
vrijheidszucht ruimeren teugel te verleenen. Nemen de din-
gen echter weder eene donkerder en zwaarmoediger tint aan;
dan is het al spoedig gedaan met die genomene vrijheid, en de
geringste overtredingen, die in zulk eene omstandigheid steeds
toenemen, naar evenredigheid de barometer van de zielsge-
steldheid onbestendiger stand houdt, worden zwaar gestraft.
Bovendien behoort er een vast karakter toe, om onver-
poosd als bestrijder der kinderlijke gebreken werkzaam te
zijn, om bestendig veerkrachtig, in denzelfden geest, voor
de hooge belangen der jeugd te kunnen waken en de moei-
jelijkheden, die aan den post van Onderwijzer en opvoeder
verknocht zijn, te kunnen trotseren. De kinderen moeten in
hunnen Onderwijzer den man zien op wien zij kunnen ver-
trouwen als op eene vaste burgt.
Bij gemis van een waardig en vast karakter ontaardt de
liefde veelal in zwakheid, en dan doet zij dikwijls meer
kwaad dan goed, weshalve ook in dezen genoemde eigen-
schap eene eerste behoefte mag genoemd worden.
8. Eindelijk behoort de Hoofdonderwijzer een welge-
maakt en gezond ligchaam te bezitten.
*8