Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 OVER. DE EIGENSCHAPPEN
wijzing, ten gevolge van onwetendheid, gewoonten enz.,
zondigen? — Voorzeker neen! Mist nu de opvoeder de
gave, om de kinderlijke fouten en gebreken met vaderlijk
geduld te verdragen, en met zachtmoedig beleid te verhin-
deren, ja van lieverlede weg te nemen, door eene opvoed-
kundige handelwijze, dan zal hij, hoe veel goede eigenschap-
pen hij overigens ook moge bezitten, te vergeefs streven, om
de zedelijke volmaking der jeugd te bevorderen; te vergeefs,
om eenen goeden geest in zijne schoolinrigting te brengen,
om bij zijne leerlingen wederliefde te verwekken en hun
vertrouwen in te boezemen; te vergeefs, om goede indrukken
door zijne lessen en vermaningen te bewerken. Want veeleer
zal hij dan door eene driftige handelwijze, door onbezadigde
straffen en ontijdige ontevredenheid, vrees, achterhoudend-
heid, eigenzinnigheid, en wat dies meer zij, opwekken, ter-
wijl hij menig schei'pziend kind, dat den Onderwijzer al
zeer spoedig leert kennen en zijne meeningen raadt, listig
maakt, om zijne bestraffingen en driften te kunnen ontwij-
ken; of hij leert het kind vleijen en veinzen om zijne tevre-
denheid te verwerven. Bovendien, wat zullen alle goede
lessen en regtmatige bestraffingen baten voor het kinderlijk
gemoed, wanneer het kind die niet in liefde en vertrouwen
ontvangt? Geduld moge hier ook niet alles overwinnen,
het overwint echter veel. Want zoo als de geneesheer de
ligchamelijke Avonden met geduld en overleg tracht te zui-
veren en te genezen, — daar met drift en overhaasting aan-
gewende middelen dezelve veelal verergeren, of wel veroor-
zaken, dat de kwade stoffen eenen anderen uitweg zoeken
en vinden, waardoor de patient dikwijls aan veel grooter
gevaar wordt blootgesteld, — zoo is het ook met de gebre-
ken der ziel gesteld; zij vorderen zelfs nog eene geduldiger
behandeling om Aveggenomen te worden.