Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOOFDONDERWIJZERS, 103
dig, vriendelijk en gulhartig karakter bezitten, heeft de On-
derwijzer de takt niet bm dat voor de kleinen te zijn, wat hij
wezen moet, een verstandig Onderwijzer, een liefderijk va-
der, tegelijk aangenaam in den omgang met kinderen, ach!
al ware hij ook de kundigste man, zoo moeten de vruchten
van zijnen arbeid steeds geringer zijn, naarmate hij den ver-
eischten takt mist. De ondervinding bewijst het dagelijks,
dat deze takt veel zeldzamer bij de Onderwijzers en Onder-
wijzeressen van kleine kinderen wordt aangetroffen, dan bij
hen, die met kinderen van meerdere jaren moeten omgaan,
en dit leidt ons tot het besluit, dat het hoogst moeijelijk is,
tot den geest dier kleinen neder te dalen, die eene Bewaar-
school bezoeken. En dit zoo zijnde, dan dient men bij het
aanstellen van Onderwijzers en Onderwijzeressen, Helpers
en Helpsters behoedzaam te werk te gaan, voor oogen hou-
dende, dat gebrek aan geschiktheid, om met kinderen te
kunnen omgaan en het onderwijs in te rigten naar de be-
hoeften van hun hart en de gesteldheid hunner verstandelijke
vermogens, niet alleen het leven der kleinen in de zalige
kinderjaren vergalt, maar ook meestal de vorming van het
hart, gewenning aan orde en tucht en de ontwikkeling der
zielsvermogens in de teederste en vruchtbaarste levensjaren
zeer tegenwerkt.
Daarom is dan ook eene kweekschool tot opleiding voor
Onderwijzers en Onderwijzeressen, vereenigd met eene Mo-
del-Bewaarschool, eene eerste behoefte voor ons Vaderland,
en dient de keuze der kweekelingen voor dit vak met de
meeste naauwgezetheid te geschieden. Ja, behoort ieder
kweekeling vooraf aan eenen proeftijd onderworpen te wor-
den, om over zijnen aanleg te kunnen oordcelen. Zonder
deze voorzorg zal de inrigting onzer Bewaarscholen nog al-
tijd veel gebrekkigs blijven behouden, want het eerste en