Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIG
hunne gelijk- en ongelijkvormigheid, overeenkomst en verschil,
opmerkzaam te maken. Daardoor toch worden zij gedrongen,
om de voorweqjen bij herhaling opzettelijk te beschouwen, niet
alleen, zooals zij zich oppervlakkig aan onze zinnen voordoen,
in uitgebreidheid en vorm of gedaante, maar ook zooals zij
uit verschillende deelen bestaan, en welke daarvan de verander-
lijke en onveranderlijke kenmerken zijn; ja, zelfs wordt hier
het veld der beschouwing uitgebreider, naardien men bij ge-
lijkheid en verschil, overeenkomst en verscheidenheid, gelijk-
en ongelijkvormigheid, ook let op oorsprong, aard, innerlijke
gesteldheid, doel, strekking, nut en wat dies meer zij. — Zoo
ergens, vooral bij deze oefening leert men opmerken, denken
en, voor zooveel men op de juiste en volledige antwoorden
let, ook spreken. Het geheele kennisvermogen wordt daardoor
ontwikkeld, en, na vele geregelde en goed behandelde oefenin-
gen , krijgt de ziel zulk eene vlugheid en schranderheid, dat
men er zich over verwonderen moet, deze oefeningen zoo wei-
nig in de scholen behandeld te zien.
Maar zou het niet nuttiger zijn diezelfde moeite en tijd aan
wetenschappelijke vakken te besteden ? doch wat kan men nut-
tiger doen, dan een' goeden grondslag te leggen? dan den ak-
ker eerst te bereiden en tot vruchtbaarheid geschikt temaken?
voorzeker! dan eerst zal het onderwijs goed gedijen, als de
menschelijke natuur vooraf daartoe bekwaam gemaakt is, en,
hoe meerder men aan ontwikkeling, vorming en leiding gedaan
heeft, des te grooter en spoediger zullen later de vorderingen
in het leeren zijn, waardoor tijd en moeite, die men tot ge-
schiktmaking bezigt, in de gevolgen tienvoudig vergoed worden.
En nu — genoeg ter regtvaardiging dezer zaak.
Kinderen! als wij rondom ons zien, wat ontdekken we dan
vele zaken, niet waar? borden, boeken, leijen, ramen, deuren
vensters; en buiten de school! op de straat, langs de gracht, .
in huis, buiten de poort, in de tuinen: o! wat al honderdeen
duizende zaken, niet waar? cn toch zijn al die dingen ver-
schillend. Het eene voorwerp ziet er geheel anders uit dan het