Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ »IJl
66
1600 voet boven den waterspiegel der zee. De As-
sistent-Resident houdt zijn verblijf in het Gouver-
nementshuis aan het fraaije plein van het goed onder-
houden fort de Hersteller, dat, in het midden der
18de eeuw gebouwd, op een' heuvel gelegen en van
allerlei oorlogsbehoeften steeds wel voorzien is. —
Uit hoofde van de ligging en de omringende bergen, is
er de warmte gematigd, en men zendt veelal de jongst
uit Europa aangekomene troepen naar deze plaats, om
van de zeereis uit te rusten en aan het luchtgestel te ge-
wennen. — Hier was het, dat de Gouverneur - Generaal
Janssens, den i8<ien September, 1811, de Capitula-
tie teekende, waarbij Java en onderhoorigheden aan
de Engelschen overgingen.
In dit aangenaam oord worden velerlei Europesche
groenten , peulvruchten , bloemkool enz. aangekweekt;
men maakt er ook goede boter.
Ambarawa, aan het groote moeras Pening, waarbij
een kampement of legerplaats, welke, met het vlek, den
ßden December, 18 34 , veel door eene aardbeving heeft
geleden. In 1838 is de eerste steen gelegd van de nieu-
we vesting: Willem /.
Oudheden. Nabij Demak vindt men overblijfselen van
een' ouden tempel, allezins blijken dragende van de
aanzienlijke hoogte, welke de bouwkunst eenmaal bij de
Javanen bereikte. In de nabijheid van Panjoe - Koening
staan verscheidene oude tempels met beelden van
Boedho, Sieva en Genesa; nabij Salatiga heeft men
steenen en metalen beelden gevonden, en op den
top en nabij den krater van den Oengarang of Oena-
rang kleine tempels van denzelfden bouwtrant, kleiner
nog dan die, welke in het dal van Djing voorkomen;
terwijl andere overblijfselen van beelden enz. schij-
nen aan te duiden, dat de top van dien berg en de na-
buurschap in vroegere tijden is bewoond geweest.
8. De Residentie j a p a r a
grenst ten noorden aan de Zee van Java, ten oosten
aan dezelfde zee en de Residentie Rembang, ten zui-
den aan Samarang en ten westen aan dezelfde Residen-
tie en de Javasche Zee ; zij bevat op 48 v. m. 222800
inwoners.
Luchtgesteldheid. Aan de stranden, door den moeras-
si-