Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

voerd, om verder, naar behoefte, langs den westelijken
of oostelijken tak van den weg verzonden te wor-
den.
Hier is de zetel van een Geregtshof en van het tweede
Militair Kommando; beide strekken zich uit over het
middelste gedeelte des eilands. Er is een Assistent-
Resident voor de Comptabiliteit en een voor de Poli-
cie, ook een Haven- en Equipagiemeester. Een fort
met vijf bastions beschermt de reede; de bouw der
citadel: De Prins van Oranje, is in 1837 begon-
nen.
Katoenweverij en looijerij, .alsmede verschillende hand-
werken, waarop zich zoowel Javanen als Chinezen toe-
leggen , veroorzaken hier levendigheid, die nog vermeer-
derd wordt door drukken land- en zeehandel. ES?enwel
is de mond der rivier door eene modderbank voor
diepgaande schepen gesloten, en de reede ligt open
voor de westevvinden.
In het benedengedeelte der stad kan het drukkend
heet wezen: däär toch is alles digt opeen gebouwd,
met bogtige, meerendeels naauwe straten; in het andere
gedeelte zijn de straten regelmatig en breed, de huizen
fraai, veelal van tuinen omringd; ook is er de hitte
minder sterk. De Protestantsche koepelkerk is inwen-
dig met smaak versierd. Nog merkt men op: het
Stadhuis, de Roomsche kerk, de woning van den
inlandschen Regent, het Gasthuis en den schouwburg.
De voormalige Militaire School, enkel voor artil-
lerij en marine, werd in i8i8 hersteld, doch toen
algemeen ingerigt voor Land- en Zeemagt en Water-
staat. De kadets, ten getale van 60, waren in een
ruim en luchtig gebouw gehuisvest. In 1827 is die
School weder opgeheven.
Het aangename Residentie - Huis staat, met verschei-
dene andere Gouvernements - gebouwen, te Bodjong, op
korten afstand achter Samarang. Langs den breeden
weg derwaarts zijn verscheidene buitenverblijven. In
Februarij, 1833, heeft eene zware overstrooming te
Bodjong veel schade veroorzaakt en aan ruim twintig
menschen het leven gekost.
Salatiga, eigenlijk Sela-Tiga geheeten, aan den
grooten weg naar Solo, bijna op even grooten afstand
van den berg Oenarang of Oengarang, ten noordwesten
van daar, als van den berg Meriaboe, in het zuiden, ligt
E 1(100