Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BP
365-
de löJe eeuw zich in die streiken icwam nederzetten.
Voor het overige erkennen de meeste Vorsten van
Timor de oppermagt van Nederland, zelfs het bezit
des Lands. De Timorezen en Bellonezen houden, doch
slechts voor hunne eigene behoeften, zich met den
landbouw bezig. Daar zij niet op zee durven gaan,
zoo voorzien de Solorezen, welke te Koepang zijn,
hen met visch. De sandelboomen behooren aan den
Vorst; ook de goudgraving mag enkel op zijnen last
geschieden. De bewoners verzamelen was, dat hun
voornamelijk tot ruilmiddel dient, terwijl zij den honig
zelve eten, of dien den varkens tot voeder geven.
Groot is het geül boomen, waarop de bijen zwermen.
Die boomen zijn alle bijzonder eigendom, en hij, die
het eerst een' boom ontdekt, waarop bijen zijn, merkt
dien aan als hem toebehoorende. Daar de Timoi^ezen
niet in dorpen of gehuchten wonen, maar een ieder
zijne woning opslaat, waar hem zulks goeddunkt;
daar zij weinig tilbare have hebben, en de bebak-
boom, die hun tot huisbouw dient, overal voorhanden
is, zoo verhuizen zij al zeer ligt, en op die wijze
zijn de boomendie hun was verschaffen, weleens
verscheidene uren van hunne woning verwijderd.
De Timorezen dragen veel zorg voor hunne lijken.
Deze worden, in eene digtgesloten kist, somwijlen
vrij lang bewaard, totdat de tijd ter begrafenis , door
den Priester, of bezweerder, gunstig wordt geoordeeld,
en men het benoodigde vee, dat dikwijls bij die gele-
genheid in groot getal geslagt wordt, bijeengebragt heeft.
De begrafenis zelve is eene der voornaamste plegtig-
heden. Het koppesnellen heeft thans enkel plaats ten
aanzien van overwonnen vijanden; te voren alleen bij
gesneuvelden 5 nu er echter geen uitvoer van slaven
meer is, worden ook de gevangenen onthoofd; zelfs
vrouwen en kinderen worden niet meer gespaard.
De voornaamste plaatsen zijn:
Koepang. Dit vlek, aan de beide zijden eener on-
diepe rivier gebouwd, is de hoofdplaats van het Ne-
derlandsch gedeelte van Timor en van de geheele
Residentie. Ook is hier het verblijf van den Resi-
dent en den Zendeling. Daar de kerk door eene
aardbeving ingestort was, zoo is er in 1824 eene
nieuwe gebouwd, grootendeels uit de giften der gemeen-
te. Bij de reeds bestaande Hollandsche school, zijn
Y 2 in