Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
348
den als eene lekkernij. Hier leeft men in dorpen of
gehuchten digt bijeen, elders zijn de woningen wijd
en zijd verspreid. Op eenige eilanden ziet men de
woningen gebouwd van steenen, die alleen in de zon
zijn gebakken; op andere weder bestaan die uit bam-
boes, of uit eenige weinige staken, met boombladeren
gedekt; die woningen staan, of op den grond, of ze
rusten op palen, soms ter hoogte van 6 of 7 voet,
boven den grond. De vrouwen nemen op vele dezer ei-
landen , in het oosten vooral, deel aan alle vermakelijk-
heden , ook aan zang en dans met de mannen , waarvan
die van den Hindoeschen stam een' afkeer hebben;
zij worden meestal gekocht; doch in sommige oorden is
de man ondergeschikt aan de maagschap zijner vrouw,
zoo lang de koopschat niet geheel betaald is, terwijl
weder op andere plaatsen, in dat geval, de vrouw met
hare kinderen door hare maagschap kan teruggenomen
worden. In enkele streken wordt eene weduwe met
hare dochter of dochters, bij gebrek van zoons, de
eigendom van den Vorst, die haar alsdan in slavernij
houdt of verkoopt, of wel haar dwingt, op eene schan-
delijke wijze den kost te verdienen, en henf de inkom-
sten daarvan te bezorgen.
S 7. Godsdienst. Op Timor, en de kleine eilanden
omstreeks hetzelve, heeft het Christendom, door den
ijver onzer voorzaten, veel vordering gemaakt, die de
flaauwheid van latere tijden nog niet heeft doen ver-
vallen; thans geven de Zendelingen er zich veel moei-
te voor het schoolonderwijs. Op enkele plaatsen was
het Evangelie door de Portugezen, reeds vóór de
komst der Nederlanders , onder de bevolking bekend
gemaakt. De Islam wint veld, waar de leer van J e-
zus niet bekend is. Op Balie staat de Hindoesche
Godsdienst vijandig tegenover die van Mohammed,
en worden Brama, Doerga, Genesa enz. vereerd.
Meer oostwaarts heerscht een ruw Heidendom. Het
bijgeloof heeft hier velerlei offeranden ingevoerd.
§ 8. Kunsten en Wetenschappen. Deze zijn hier
eigenlijk onbekend. Op vele plaatsen staat de landbouw
op een' lagen trap; op sommige generen zich de be-
woners met weverij, of arbeid in metalen, die zij weten
te mengen en te zuiveren. Geschiktheid voor kunsten
en wetenschappen is intusschen bij velen niet te misken-
nen, en op enkele eilanden tocsien eenige hunner kunst-
vaar-