Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
at]n de Residenten en Onder-Residenten veelal tevens
met het financieel beheer belast.
De Landsinkomsten zijn: in- en uitgaande regten;
verpligte levering van produkten tot bepaalde prijzen;
grondbelasting of de opbrengst van het een-v^fde van
den rijstbouw; landrente of huur van tijdelijk uitgegeven
domeinen; de verpachting der openbare markten (pas-
sers of bazars); de pacht der dobbelspelen en open-
bare vermakelijkheden; de uitsluitende Opiumhandel
(amfioen); de zoutpannen en verkoop van zout.
Voor dit alles heeft men eenen Directeur - Generaal en
Directeurs van Financiën, Administrateurs , Inspecteurs,
Ontvangers en mindere Ambtenaren. De Rekenkamer
onderzoekt de getrouwe verantwoording van ontvangsten
en uitgaven der geldelijke Ambtenaren.
Alle Godsdienstoefening is geoorloofd, zoo lang
die voor de openbare rust niet gevaariijk is. De
Christenleeraren worden uit de koloniale kas bezol-
digd. Ingevolge eene Koninklijke verordening van 1835,
bestaat er, behalve de Commissie voor de Indische
Kerk, welke in Nederland is gevestigd, bovendien te
Batavia een Kerkbestuur voor de Protestantsche Kerken
in Indiè, waarvan een der Raden van Indië President
is. De verschillende Protestantsche afdeelingen vormen
slechts één Protestantsch Kerkgenootschap, alhoewel te
Batavia, uit kracht dier verordening, steeds een Lu-
tersch Predikant in dienst zijn moet. De Predikanten
worden in Nederland geordend, en zijn in drie klassen
verdeeld. Ook bestaan er bepalingen omtrent de Room-
sche Geestelijken, welke in Indiè worden geplaatst.
In de voornaamste plaatsen, waar Nederianders woon-
achtig zijn, bestaan Gouvernementsscholen. De ouders
betalen hoofdelijk voor hunne kinderen minder school-
geld, naar mate zij meer kinderen ter school zenden.
Voor de inlanders wordt het schoolonderwijs vrij alge-
meen in het Maleisch gehouden, of door Zendelingen,
of door inlandsche Schoolmeesters. Alle scholen staan
onder het toezigt van School-Commissiën.
Slavenhandel en invoer van slaven is verboden.
Evenwel bestaan nog buiten Java en Madoera de
pandelingen. Deze zijn menschen, die zich zelve of
hunne kinderen voor een zeker aantal jaren ter dienst
van iemand verpand hebben tot betaling hunner schul-
den. Reglementen strekken, om het misbruik, dat
ge-