Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2S
a. Het Hoog -Ger egt s hof, waarvan de President, na
drie jaren dienst, uit Europa door een' ander' vervangen
wordt. De iiooge Ambtenaren (de Gouverneur-Gene-
raal uitgezonderd, behalve voor zooveel burgerlijke
zaken aangaat) kunnen voor dit Hof in regten betrok-
ken worden.
b. Geregtshoveti of Hoven van Justitie. Het eiland
Java is onder drie Hoven verdeeld , zitting hebbende
te Batavia, te Samarang en te Soerabaia. Leden
zijn in den ommering van het Hof Ommegaand Reg-
ler, en Voorzitters in eene Regtbank van vier inlan-
ders. Da Panghoeloe, of Opperpriester der plaats, is bij
de zittingen tegenwoordig, tot het geven van inlichtingen
omtrent de voorschriften van den Koran.
c. De Landraad spreekt geen regt in lijfstraffelijke
zaken. De Resident is Voorzitter; de Secretaris der
Residentie Griflier. Vier inlanders zijn Leden van
den Raad, en een is Openbaar Ministerie of Jaxa.
De Panghoeloe is ook hier Advijseur. - Te Batavia
bestaat de Landraad uit twee Europeërs en twee In-
landers.
d. De Inlandsche Regent of zijn Patieh (Adjunct
of Plaatsvervanger) geldt als eene mindere Regtbank of
Policiegeregt.
e. Als Vredegercgt kan beschouwd worden de regt-
spraak van het Divisiehoofd of van den Opperste van
een klein district.
Ook op de voornaamste buitenbezittingen, als te
Ambon, op Neira, op Ternate, te Mak assar enz.
zijn Hoven van Justitie, wier doodvonnissen de goed-
keuring van den Gouverneur-Generaal behoeven, zoo-
wel als alle andere doodvonnissen, ook welke door de
Krijgsraden zijn uitgesproken. Slechts in dringende om-
standigheden mag de Hoofd-Ambtenaar van een buiten-
etablissement verlof geven tot de uitvoering eener dood-
straf.
Voor het .binnenlandsch bestuur zijn de gewesten
cn eilanden verdeeld in Gouvernementen , Residentiën
cn Assistent-Residentiën. Een Gouverneur (deze be-
staan sleciits buiten Java') voert het gezag over eenige
Residentiën; een Resident heeft onder zich een' of
meer Onder-Residenten. 4Nog heeft men Gezagvoer-
ders, welke als Agenten aan het Hof van een of ander
klein Vorst geplaatst zijn. Buiten het eiland Java
B 5 " zijn