Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i
gezag, b. V. van den Sultan van Ternate of van Tidure,
erkend wordt, omdat die onderhoorige Vorsten, in dc
geheele uitgestrektiieid hunner magt, Vassalen zijn van
den Koning der Nederlanden.
Een DlCUVV Reglement op het beleid der Regering
„van Nederlands Indië" heeft in 1836 het bestuur ge-
regeld.
De Gouverneur-Generaal vertegenwoordigt den Ko-
ning. Een advijserende Raad, genoemd Raad van
Indiè, bestaande uit eenen Vicepresident, vier Leden
en eenen Secretaris, is hem toegevoegd en moet door
hem geraadpleegd worden. Hij oefent het regt van
gratie en van mitigatie van opgelegde straf; ook dat
van amnestie; alsmede van abolitie aller regtsvervolging
vóór den regtsingang, doch, voor zooveel inlandsche
Vorsten of Staatspersonen betreft, ook na den regts-
ingang. Hij sluit en vernieuwt verbonden; maakt oorlog
en vrede in naam des Konings, en kan, ook met de
Bestuurders van andere Europesche Bezittingen in Indiè,
overeenkomsten aangaan. Hij geeft verlof tot tijdelijk
verblijf of tot vestiging van iemand in Nederlands
Indiè^ en heeft de magt om personen, die hij voor de
openbare rust gevaarlijk acht, in verzekerde bewaring
te doen nemen, of uit Nederlands Indië te doen
verwijderen. Als Opperbevelhebber'over de Land- en
Zeemagt, doet hij de militaire benoemingen, op den
voet door den Koning voorgeschreven, en geeft, in
geval van oorlog , brieven ter kaapvaart.
De Landmagt is koloniaal en wordt voor de ver-
schillende wapens uit Nederland aangevuld. Daaren-
boven worden Officieren van een of ander wapen tij-
delijk naar Indiè gedetacheerd. Onder het krijgsvolk
in Indiè telt men tevens sedert eenige jaren Afrika-
nen; maar reeds sedert de 17''« eeuw heeft men
Aziatische huur- en hulptroepen, en Vorstenzonen uit
den Indischen Archipel tot Officieren. De koloniale
Marine bestaat niet meer; Officieren, manschappen en
schepen worden voor de Indische dienst gedetacheerd;
echter worden steeds koloniale vaartuigen en inlandsch
scheepsvolk in dienst geliouden. Er bestaan allerwe-
gen schutterijen, waartoe ook vrije Aziaten worden toe-
gelaten; op sommige plaatsen ook schutterij te paard.
De justitie wordt geoefend door:
a.